۱۸۳۴ مزایده – دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني البرز- واگذاری آزمایشگاه

 آگهي مزایده عمومي یک مرحله‌اي نوبت اول  نام سازمان: دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني البرز– بیمارستان دکتر علی شریعتی موضوع : واگذاری آزمایشگاه محل دريافت اوراق: دبیرخانه مرکزی دانشگاه (طبقه همکف) مهلت دريافت اوراق: به مدت ۵ روز کاری از تاریخ ۹۵٫۰۱٫۲۱ لغایت ۹۵٫۰۱٫۲۵ مهلت قبول پيشنهادات ( تحويل پاكات ): ‌به مدت ۱۰ روز کاری از تاریخ ۹۵٫۰۱٫۲۸ لغایت ۹۵٫۰۲٫۰۸ محل […]

 آگهي مزایده عمومي یک مرحله‌اي

نوبت اول

 نام سازمان: دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني البرز– بیمارستان دکتر علی شریعتی

موضوع : واگذاری آزمایشگاه

محل دريافت اوراق: دبیرخانه مرکزی دانشگاه (طبقه همکف)

مهلت دريافت اوراق: به مدت ۵ روز کاری از تاریخ ۹۵٫۰۱٫۲۱ لغایت ۹۵٫۰۱٫۲۵

مهلت قبول پيشنهادات ( تحويل پاكات ): ‌به مدت ۱۰ روز کاری از تاریخ ۹۵٫۰۱٫۲۸ لغایت ۹۵٫۰۲٫۰۸

محل تحویل پاکات مزایده دبیرخانه حراست دانشگاه (طبقه اول) می‌باشد.

ميزان سپرده تضمين شركت در مزایده: ۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به صورت فيش واريزي به حساب جاری ۶۹/۴۴۲۴۵۷۸۰ نزد بانک ملت شعبه مهستان کرج

کد ۷/۸۸۳۷ يا ارایه ضمانت­نامه بانکی به نام دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني البرز كه مدت ضمانت­نامه نبايد كمتر از ۳ ماه باشد.

تذکر۱: جهت دریافت اوراق مزایده، ارایه فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب جاری ۲۱۷۷۶۱۶۰۲۱۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه استاد مطهری کرج

کد ۲۶۴۰ به نام دانشگاه علوم پزشکی البرز و معرفی‌نامه شرکت الزامی می­باشد.

تذکر۲: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی از بابت قرارداد مشابه با دانشگاه و یا واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در مزایده را نخواهد داشت.

     پرداخت هزينه چاپ آگهي ها به عهده برنده مزایده مي­باشد.

     کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می­باشد.

نشاني سازمان: بلوار طالقانی شمالی – بالاتر از میدان طالقانی – شهرک اداری –ساختمان مرکزی

ساعت کاری دانشگاه از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۸ لغایت ۱۶ می­باشد.

     شماره تماس:  ۴-۳۲۵۵۸۹۲۰-۰۲۶