۱۸۳۴ مناقصه – شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی – مشاوران

“فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای  مشاوران(RFQ) نظارت بر پروژه‌های راهسازی، ابنیه و تاسیساتی (آب، برق،گاز و تصفیه‌خانه) شهرکها و نواحی صنعتی استان مرکزی” نوبت اول شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای مشاوران (RFQ) نظارت بر پروژه‌های راهسازی، ابنیه و تاسیساتی (آب، برق، […]

“فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای 

مشاوران(RFQ) نظارت بر پروژه‌های راهسازی، ابنیه و تاسیساتی (آب، برق،گاز و تصفیه‌خانه) شهرکها و نواحی صنعتی استان مرکزی”

نوبت اول

شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای مشاوران (RFQ) نظارت بر پروژه‌های راهسازی،

ابنیه و تاسیساتی (آب، برق، گاز و تصفیه‌خانه) شهرکها و نواحی صنعتی استان مرکزی را براساس نحوه انتخاب و ارجاع کار مشاوران

(تصویب‌نامه شماره ۱۹۳۵۴۲/ت ۴۲۹۸۶ک مورخ ۱۳۸۸٫۱۰٫۰۱) به مشاوران دارای صلاحیت پایه ۳ گروه راه وترابری تخصص راهسازی و پایه ۳ گروه مهندسی آب

تخصص تاسیسات آب و فاضلاب یا پایه ۳ مهندسی آب تخصص شبکه‌های آبیاری و زهکشی واگذار نماید، لذا از کلیه مشاوران دارای هر دو صلاحیت (همزمان ) فوق دعوت

به عمل می‌آید سوابق و رزومه کاری خود که شامل:

۱-تجربه و سابقه اجرایی ۲-ارزیابی کارفرمایان قبلی۳- ساختار سازمانی مشاور می‌باشد را جهت ارزیابی به آدرس اراک، ابتدای بلوار فاطمیه: جنب استانداری مرکزی،

کدپستی۳۸۱۸۶۵۳۱۹۴(دفتر معاونت عمران و محیط زیست شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی) ارسال نمایند.

روش انتخاب مشاور بر اساس کیفیت و قیمت (QCBS) می‌باشد.

زمان و مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مشاورن از روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۲۲ تا روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۳۰ می‌باشد.

محل دریافت اسناد استعلام ارزیابی مشاوران  دفتر معاونت عمران و محیط زیست شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی است.

اسناد استعلام ارزیابی کیفی مشاوران حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۰۷ تحویل دفتر معاونت عمران و محیط زیست شرکت شهرکهای صنعتی استان

مرکزی گردد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد ارزیابی کیفی:

تلفن تماس:۰۸۶۳۳۴۴۳۲۳۱ و ۰۸۶۳۳۴۴۳۱۰۰ – فکس: ۰۸۶۳۳۶۶۲۳۸۹

به مدارک و اسناد فاقد امضاء و مخدوش و غیر مستند و مدارکی که بعد از انقضاء مهلت قید شده در آگهی واصل شوید ترتیب اثر داده نخواهد شد بدیهی است ارائه مدارک،

هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی