سررسيد دى ماه با بازار آتى خداحافظى كرد

معامله اونــس جهانى طلا ديروز همــراه با افت بهــاى اونس در بــورس لندن و كاهــش بهاى دلار آزاد، رونــد نزولى در پيش گرفت كــه اين روند افت قيمت ســكه در بازار نقــدى و آتى بــورس كالاى ايران را نيز در پى داشــت، اين در شرايطى است كه تابلوى معاملات آتى ديروز مجدد ۴ سر رسيده […]

معامله اونــس جهانى طلا ديروز همــراه با افت بهــاى اونس در بــورس لندن و كاهــش بهاى دلار آزاد، رونــد نزولى در پيش گرفت كــه اين روند افت قيمت ســكه در بازار نقــدى و آتى بــورس كالاى ايران را نيز در پى داشــت، اين در شرايطى است كه تابلوى معاملات آتى ديروز مجدد ۴ سر رسيده شد و قرارداد دى ماه از ســاير سررســيد ها خداحافظى كرد. به گزارش «پايگاه خبرى بورس كالاى ايران»، باتوجه به پايان موعــد قرارداد تحويــل دى ماه، از ديروز بازار آتى ســكه با ۴ سررسيد به كار خود ادامه داد كه قيمت ســكه در اين معاملات روند نزولى در پيش گرفت. بهاى ســكه در سررسيد سكه تحويل اسفند با قيمت ۹۱۹ هزار تومان به فروش رسيد كه افت ۰,۹درصدى را به ثبت رســاند. قرارداد تحويل ارديبهشت سال آينده نيز با قيمت ۹۲۴ هزار تومان معامله شــد و كاهش ۰,۳۸ درصــدى را در اين روز تجربه كرد. همچنين ســكه تحويل تير سال ۹۵ با قيمت ۹۲۶ هزار تومان مورد معامله قرار گرفت و با افت ۰,۴۲ درصدى نسبت به روز پنجشنبه اخير رو به رو شد. در آخر نيز قرارداد شهريور۹۵ نيز با قيمت ۹۲۹ تومان به فروش رسيد و كاهش ۰,۵۸ درصدى را در اوليــن روز از هفته معاملاتى تجربه كرد. حجم معاملات آتى ســكه ديروز در بورس كالاى ايران به ۱۴ هــزار و ۹۲۰ قرارداد و به ارزش بيش از يك هزار ميليارد و ۳۸۵ ميليون ريال رسيد، اين در شرايطى است كه پنجشنبه گذشته حجم معاملات آتى سكه به ۸ هزار و ۵۳۹ قرارداد بوده اســت كه اين نشان از رشد ۷۴ درصدى حجم معاملات دارد.