الگوى اعتياد كشور درحال تغيير است

پرويز افشــار گفت: افزايش قيمت شيشــه و هرويين و كاهش قيمت ترياك نشــان مى دهد افراد مبتلا به شيشــه تغيير الگوى مصرف را دارند و ممكن است به ســمت مواد ســنتى يا هرويين تزريقى بروند كــه در اين زمينه بايــد از ورود هرويين از افغانستان به ايران جلوگيرى شود . به گزارش باشــگاه خبرنگاران، ضمن […]

پرويز افشــار گفت: افزايش قيمت شيشــه و هرويين و كاهش قيمت ترياك نشــان مى دهد افراد مبتلا به شيشــه تغيير الگوى مصرف را دارند و ممكن است به ســمت مواد ســنتى يا هرويين تزريقى بروند كــه در اين زمينه بايــد از ورود هرويين از افغانستان به ايران جلوگيرى شود . به گزارش باشــگاه خبرنگاران، ضمن بيان آن كه على رغــم همه تلاش ها در راه مبارزه با موادمخدر متأسفانه سودهاى هنگفت كه سوداگران مرگ در اين راه به دست مى آورند همچنان آنــان را وسوســه قاچــاق موادمخدر مى كند، گفت: ســالانه فقط ۲۰ تــا ۳۰ درصد از مواد مخدر وارده به كشــور شناســايى مى شود و مابقــى يا در كشــورمان مصرف مى شــود يا از مرزهاى ما عبور مى كند و به اروپا مى رسد . وى افــزود: اين در حالى اســت كــه ايران در معرض شديد ترين آسيب هاى ناشى از ترانزيت مواد مخدر قرار دارد و بيش ترين خســارت هاى مادى و جانى را در اين ميان داده است. معاون كاهــش تقاضا و توســعه مشــاركت مردمى ســتاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اين كه اعتياد يــك پديده چند وجهى اســت، گفت: در حقيقت اعتياد يك مشــكل روانــى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى اســت كــه داراى چند وجه و لايه است . وى ادامه داد: دسترســى آسان به مواد مخدر يكى از دلايل مصرف بى رويه مواد مخدر است از ايــن رو برنامه ريزى بــر روى كاهش عرضه براى كاهش مصرف كافى نيست و بايد بر روى كاهش تقاضا نيز برنامه ريزى و اقدام شود . افشــار اضافه كرد: بر اساس برنامه ريزى هاى انجام شــده در برنامه ششــم توســعه كشــور و فرمايشــات مقام معظم رهبرى مى بايســت ۲۵ درصد از تقاضا براى مواد مخدر كاسته شود و اين افق توسعه دست يافتنى است. وى همچنيــن گفت: تحقق ايــن برنامه نياز به همكارى همــه ارگان و عزم ملى براى كاهش تقاضاى مصرف مواد مخدر دارد . افشــار اضافه كــرد: محيط خانه، مدرســه، محل كار، تحصيــل و همه محيط ها حتى فضاى مجازى در دســترس مصرف مواد مخدر است و اقدامات پيشــگيرانه بايد در همــه اين محيط ها انجام شود . وى در ادامــه به راه انــدازى و ايجــاد مراكز ســلامت محــور در كمپ هاى كارگــرى كيش اشــاره كرد و گفت: بيش از ۷۰۰۰ مركز درمانى در كشــورمان راه اندازى شــده كه ۸۷ درصد از خدمات در اين بخش توســط بخش غيردولتى انجام مى گيرد . معاون كاهش تقاضا و توســعه مشاركت هاى مردمى ســتاد مبارزه با مواد مخدر بر اســتفاده از ظرفيت ســازمان هاى مردم نهاد به منظور اثر بخشــى بالاتر برنامه هاى حوزه كنترل و كاهش آسيب مواد مخدر در كشور تأكيد كرد . معاون كاهــش تقاضا و توســعه مشــاركت مردمى ســتاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اين كه الگوى مصرف در اين ســال ها تغيير كرده است، گفت: در طول يك دهه بــا تغيير الگوى مصرف از مواد ســنتى به ســمت مواد صنعتــى روبه رو بوده ايم. وى دسترســى ســاده به مواد را يكى از خطرات افزايــش اعتياد در جامعــه عنوان كرد و اظهارداشــت: وقتــى گروهى به مــواد مخدر دسترسى ساده داشته باشــند، احتمال مصرف آن بيش تر مى شود. افشــار همچنين اظهاركرد: سياســت اصلى ستاد مبارزه با مواد مخدر اجتماعى شدن مبارزه از طريق مشاركت تمامى آحاد مردم و نهادهاى اجتماعى است. گفتنى است، بر اساس گزارش روابط عمومى ســتاد مبارزه با مواد مخدر وى در خاتمه يكى از اقدامات ارزنده در حوزه مقابله را كنترل شــديد مرز ها جهت جلوگيرى از ورود پيش ساز ها بيان كرد و گفت: با همكارى وزارت بهداشت، گمرك، ناجــا، وزارت اطلاعــات و ســاير دســتگاه هاى امنيتى و مقابله توانســتيم تا حد زيادى از ورود پيش ســاز ها و حتــى ورود بيش از نيــاز دارويى برخــى تركيبات دارويى كــه بيش تر در مصرف داروهــاى ســرماخوردگى اســتفاده مى شــود جلوگيرى كنيم.