۱۸۳۵ مناقصه – شرکت آب وفاضلاب روستایی استان مرکزی – پروژه های آبرسانی

آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت اول) مناقصه‌گزار:شرکت آب وفاضلاب روستایی استان مرکزی                        موضوع مناقصه : اجرای تعدادی از پروژهای آبرسانی به روستاهای استان مرکزی به شرح جدول زیر مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاريخ ۱۸/۰۱/۹۵الی ۲۴/۰۱/۹۵ (یک مرحله‌ای، ازریابی قبل از دریافت اسناد) آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:  ۰۶/۰۲/۹۵ و بازگشايي پاكات ۰۸/۰۲/۹۵ ساعت ۱۰صبح […]

آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت اول)

مناقصه‌گزار:شرکت آب وفاضلاب روستایی استان مرکزی                       

موضوع مناقصه : اجرای تعدادی از پروژهای آبرسانی به روستاهای استان مرکزی به شرح جدول زیر

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاريخ ۱۸/۰۱/۹۵الی ۲۴/۰۱/۹۵ (یک مرحله‌ای، ازریابی قبل از دریافت اسناد)

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:  ۰۶/۰۲/۹۵ و بازگشايي پاكات ۰۸/۰۲/۹۵ ساعت ۱۰صبح اتاق جلسات    

محل دریافت  اسناد: اراك بلوار فاطميه جنب استانداري شركت آبفار مركزي طبقه دوم اتاق ۲۲۵ -۳۳۶۷۹۰۸۱-۰۸۶

                                                                                روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان مرکزی

رديف

نام شهر

نام پروژه

شرح

مبلغ برآورد

(ريال)

مدت زمان اجرا(روز)

مبلغ تضمين شركت درمناقصه

رتبه مورد نياز،یک تاپنج

۱

خمین

رشید آباد

تهیه واجرای شبکه داخلی نصب انشعابات برای آبرسانی

روستای رشید آباد

۲٫۶۴۰٫۹۱۶٫۰۳۴

۹۰

۱۳۲٫۰۴۵٫۸۱۰

آب

۲

خمین

امامزاده خشتیجان

تهیه واجرای خط و شبکه داخلی نصب انشعابات برای آبرسانی

روستای امامزاده خشتیجان

۲٫۴۴۹٫۱۶۳٫۲۹۷

۱۲۰

۱۲۲٫۴۵۸٫۲۰۰

آب

۳

محلات

ورعلیا وسفلی

تهیه واجرای شبکه داخلی نصب انشعابات برای آبرسانی

روستای ورعلیا وسفلی

۲٫۴۳۴٫۸۵۲٫۰۷۵

۱۲۰

۱۲۱٫۷۴۲٫۶۱۰

آب

۴

محلات

نخجیروان

تهیه واجرای شبکه داخلی نصب انشعابات برای آبرسانی

روستای نخجیروان

۴٫۱۱۳٫۵۵۰٫۳۷۰

۱۲۰

۲۰۵٫۶۷۷٫۵۲۰

آب

۵

کمیجان

مجتمع چهرقان

تهیه واجرای مخزن ۵۰۰ متر مکعبی بهمراه فنس و محوطه سازی

مجتمع چهرقان

۱٫۹۳۰٫۹۱۸٫۵۴۹

۱۲۰

۹۶٫۵۴۵٫۹۳۰

آب وابنیه

۶

کمیجان

خسروبیگ

تهیه واجرای شبکه داخلی نصب انشعابات برای آبرسانی

روستای خسرو بیگ

۴٫۶۵۹٫۲۲۰٫۳۹۲

۱۵۰

۲۳۲٫۹۶۱٫۲۰۰

آب

۷

کمیجان

کلوان

تهیه واجرای شبکه داخلی نصب انشعابات برای آبرسانی روستای کلوان

۴٫۷۷۵٫۱۴۸٫۹۵۹

۱۵۰

۲۳۸٫۷۵۷٫۴۵۰

آب

۸

کمیجان

یاسبلاغ

تهیه واجرای شبکه داخلی نصب انشعابات برای آبرسانی

روستای یاسبلاغ

۴٫۴۹۵٫۸۷۴٫۱۵۵

۱۵۰

۲۲۴٫۷۹۳٫۷۱۰

آب

۹

اراک

مجتمع امان آباد

تهیه و اجرای شبکه داخلی نصب انشعابات برای آبرسانی

مجتمع امان آباد انجدان (روستای انجدان)

۷٫۳۹۷٫۸۳۸٫۹۷۸

۱۵۰

۳۶۹٫۸۹۱٫۹۵۰

آب

۱۰

خنداب

مجتمع شهید

تهیه واجرای خط انتقال برای آبرسانی به مجتمع شهید (قشلاق )

۲٫۱۰۸٫۸۷۲٫۴۶۵

۱۲۰

۱۰۵٫۴۴۳٫۶۵۰

آب

۱۱

تفرش

مجتمع مرین

تهیه واجرای شبکه داخلی نصب انشعابات برای آبرسانی

مجتمع مرین کهلو سفلی و علیا

۳٫۸۶۰٫۵۹۰٫۴۳۳

۱۵۰

۱۹۳٫۰۲۹٫۶۰۰

آب

۱۲

تفرش

مجتمع کوهپناه

تهیه واجرای شبکه داخلی نصب انشعابات  برای آبرسانی

مجتمع کوه پناه  روستای کنگران)

۲٫۱۰۹٫۴۰۱٫۴۸۰

۱۲۰

۱۰۵٫۴۷۱٫۰۰۰

آب

۱۳

تفرش

مجتمع هفتیان

تهیه واجرای شبکه داخلی نصب انشعابات برای آبرسانی

مجتمع هفتیان  روستای فرک )

۳٫۴۲۰٫۰۰۹٫۶۱۲

۱۵۰

۱۷۱٫۰۰۰٫۵۰۰

آب

۱۴

فراهان

مجتمع کاظم آباد

تهیه واجرای خط انتقال برای آبرسانی به مجتمع کاظم آباد

(روستای شتریه به شیرین آباد )

۳٫۱۱۲٫۸۸۰٫۲۶۰

۹۰

۱۵۵٫۶۴۴٫۲۰۰

آب

۱۵

خنداب

مجتمع کمرآب

تهیه واجرای خط انتقال از چاه تا مخزن برای آبرسانی به

مجتمع کمر آب

۴٫۶۰۱٫۷۰۰٫۹۷۱

۹۰

۲۳۰٫۰۸۵٫۱۰۰

آب

۱۶

خمین

مجتمع کوچری

تهیه و اجرای خط انتقال برای آبرسانی به مجتمع کوچری

(روستای میشیجان علیا وسفلی )

۱٫۶۹۶٫۴۰۰٫۸۸۰

۹۰

۸۴٫۸۲۰٫۱۰۰

آب