۱۸۳۵مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان يزد- شبکه فاضلاب

اصلاحیه آگهي مناقصه نوبت دوم شركت آب و فاضلاب استان يزد در نظر دارد از محل منابع داخلی نسبت به واگذاري عمليات مشروحه ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله‌اي همراه با ارزيابي كيفي به روش ساده به پيمانكاران واجد شرايط اقدام نمايد. كليه پيمانكاران يا شركت‌هايي كه داراي گواهي صلاحيت بهره‌برداري و نگهداري از شبكه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب […]

اصلاحیه آگهي مناقصه

نوبت دوم

شركت آب و فاضلاب استان يزد در نظر دارد از محل منابع داخلی نسبت به واگذاري عمليات مشروحه ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله‌اي همراه

با ارزيابي كيفي به روش ساده به پيمانكاران واجد شرايط اقدام نمايد.

كليه پيمانكاران يا شركت‌هايي كه داراي گواهي صلاحيت بهره‌برداري و نگهداري از شبكه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب (صادره از سوي وزارت نيرو)  بوده  و سوابق

كاري مشابه در زمينه خدمات مذكور را نيز دارا مي‌باشند، مي‌توانند جهت دريافت اسناد از تاريخ ۹۵٫۰۱٫۱۵ لغايت ۹۵٫۰۱٫۲۱ پس از ثبت نام در پايگاه اين شركت

به نشاني www.abfayazd.ir و واريز هزينه اسناد به صورت اينترنتي نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام فرمايند.  همچنين متقاضيان مي‌توانند با ارايه

معرفي‌نامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ريال به حساب ۶۴/۲۰۴۶۵۲۸ بانك ملت شعبه خیابان آیت ا… كاشاني يزد بابت خريد اسناد مناقصه به

صورت حضوري از ساعت ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵به نشاني مناقصه‌گزار واقع در شهر يزد، خيابان آيت ا… كاشاني، دفتر قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت

نمايند. جهت كسب اطلاعات شماره ۳۱۶۴۱۵۵ -۰۳۵ اعلام و تصريح مي‌گردد مستندسازي در پايگاه اطلاع رساني مناقصات به نشاني iets.mporg.ir  قابل

مشاهده مي‌باشد. (ضمناَ ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در اسناد مناقصه الزامی می‌باشد)

آخرين مهلت ارايه پيشنهادات تا ساعت ۱۴:۱۵ روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۳۰ می‌باشد .

مراحل و زمان بازگشايي پاكات :

پاكت‌هاي مناقصه‌گران توسط كميسيون مناقصه‌اي كه در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۳۱ در محل دفتر قراردادها تشكيل مي‌گردد، بازگشايي

خواهد شد.

هزينه چاپ و انتشار آگهي در روزنامه بعهده برنده مناقصه خواهد بود .

رديف

موضوع عمليات

برآورداوليه

ريال

مدت اجرا

تضمين شركت در مناقصه ريال

۱

عملیات راهبري، تعمير و نگهداري، رفع حوادث و اتفاقات انشعابات يا شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب در سطح منطقه يك شهر يزد

۴٫۵۰۸٫۷۵۱٫۰۰۰

۱۲ ماه

( قابل تمديد

تا ۲۴ ماه )

۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲

عملیات راهبري، تعمير و نگهداري، رفع حوادث و اتفاقات انشعابات يا شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب در سطح منطقه دو شهر يزد

۴٫۵۰۸٫۷۵۱٫۰۰۰

۱۲ ماه

( قابل تمديد

تا ۲۴ ماه )

۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بطور كلي شامل عمليات رفع حوادث و اتفاقات، شستشو و سمپاشي، تعميرات و نگهداري، رفع گرفتگي شبكه يا انشعابات حسب مورد بدون حفاري يا با حفاري همچنين ساير كارهاي لازم مطابق شرح خدمات و نقشه‌هاي اجرايي و دستور دستگاه نظارت

شركت آب و فاضلاب استان يزد سهامي خاص