مذاكره وزارت كشور با شوراى نگهبان درباره رد صلاحيت شده ها

سيدحسين هاشمى با اشــاره به جلسه صبح روز يكشــنبه خود با وزير كشــور درباره اعلام بررسى صلاحيت هاى كانديداهاى مجلس شوراى اسلامى گفت: به شــخصه اين ميزان رد صلاحيت ها را انتظار نداشتم. به گزارش تسنيم، در حاشيه چهارهمين دوره آموزشى اعضاى شوراهاى اسلامى شهرهاى تابعه يادآور شد: هيأت نظارت ليست افراد كانديداهاى مجلس شوراى […]

سيدحسين هاشمى با اشــاره به جلسه صبح روز يكشــنبه خود با وزير كشــور درباره اعلام بررسى صلاحيت هاى كانديداهاى مجلس شوراى اسلامى گفت: به شــخصه اين ميزان رد صلاحيت ها را انتظار نداشتم. به گزارش تسنيم، در حاشيه چهارهمين دوره آموزشى اعضاى شوراهاى اسلامى شهرهاى تابعه يادآور شد: هيأت نظارت ليست افراد كانديداهاى مجلس شوراى اســلامى را اعلام كرد كه اين افراد ۲۰ روز فرصت دارند تا اعتراض خود را نســبت به احراز صلاحيت خود اعلام كنند. وى تأكيد كرد: نبايد اجازه دهيم فضا، فضاى آلوده اى باشــد. بايد اجازه دهيم افراد ً مسؤول در وزارت كشور با شوراى نگهبان مذاكره كنند و افرادى كه صلاحيتشان احراز نشده و احيانا حقى از آن ها ضايع شده است، در مدت ۲۰ روز صلاحيتشان دوباره بررسى شود و به عرصه انتخابات بازگردند. وى خطاب به فرمانداران اســتان تهران نيز گفت: فرمانداران موظف هستند در انتخابات ً كاملا بى طرف باشند.