شوراى نگهبان نگذارد دلواپسى در كشور به وجود بيايد

  رييس جمهور با بيان اين كه امروز روزى تاريخى و اســتثنايى در تاريخ سياسى و اقتصادى ملت ايران اســت، گفت: امروز روز پيروزى ملت ايران در زمينه سياسى اســت و ملت ايران ثابت كرد كه تعامل سازنده درست اســت و ما مى توانيم با دنيا تعامل كنيم به نفع ملتمان و نه به ضرر ديگران. […]

  رييس جمهور با بيان اين كه امروز روزى تاريخى و اســتثنايى در تاريخ سياسى و اقتصادى ملت ايران اســت، گفت: امروز روز پيروزى ملت ايران در زمينه سياسى اســت و ملت ايران ثابت كرد كه تعامل سازنده درست اســت و ما مى توانيم با دنيا تعامل كنيم به نفع ملتمان و نه به ضرر ديگران. به گزارش ايرنا، حجت الاســلام والمسلمين حســن روحانى در اولين نشست خبــرى خود پس از اجــراى برجام تصريح كــرد: به جاى اين كه برنامه هســته اى بهانه اى براى بدخواهان براى تحريم و فشــار و فاصله باشد از امروز برنامه هسته اى به عنوان برنامه اى براى روابط علمى، فــن آورى، تجارى و اقتصادى مطرح خواهد بود. روحانى خاطرنشــان كرد : به جــاى آن كه تا امروز از لحــاظ حقوقى جمهورى اســلامى ايران تحت فشار ۶ قطعنامه شوراى امنيت ســازمان ملل و ۱۲ قطعنامه شــوراى حكام آژانس باشــد امــروز در برابر قطعنامه اى اســت كه ايــن قطعنامه برجــام را به عنــوان مصوبــه شــوراى امنيت ســازمان ملــل در برابــر جهانيان قرارداده است. رييس جمهــور در ادامــه نشســت خبرى خــود اظهاركــرد: از امروز روشــن شــد كه كشــور ما داراى يك قدرت بزرگ به نام ديپلماســى اســت كه البته اين قــدرت را خيلى ها در داخــل، منطقه و جهان باور نمى كردند. بــاور نمى كردند كه سياســتمداران و ديپلمات هاى ما قادر هســتند با قوى ترين ديپلماســى پاى ميز مذاكره با ديپلمات هاى كشــورهاى قدرتمند جهان بنشــينند و از حقوق كشور و ملت خود به خوبى دفاع كنند. وى ادامه داد: از امروز روشــن شد كه سياســت برد- برد درست و صحيح است. براى آن ها كه فكر مى كردند يا بايد كلاه ســر ديگران گذاشــت يا كلاه از ســرمان برخواهند داشــت روشن شد كه مى توان به توافقى رســيد كه به نفع كشور و ديگر كشورهاى منطقه و جهان باشد. رييس جمهور كشورمان در ادامه نشســت خبرى خود در سالن اجلاس سران، در پاسخ به سؤالى در خصوص اين كه آيا در يك سال و چند ماه مانده از عمر دولت باقى وعده هاى شما نيز تحقق پيدا مى كند يا خير، گفت: دعا بفرماييد. روحانى همچنين در خصوص رابطه اقتصادى ايران و آمريكا، گفت: اگر آمريكا بخواهد در كشورمان سرمايه گذارى كند مانعى وجود ندارد و اگر خودشان قوانين مانعى دارند بايد برداشــته شــود. در حال حاضر نيز در زمينــه واردات هواپيماى مسافربرى و صادرات برخى كالاهاى ايرانى به آمريكا نيز موانع برداشته شده و اين به نفع مردم ايران و آمريكا خواهد بود. رييس جمهور در ادامه نشســت خبرى خود در پاسخ به سؤالى در خصوص آمار بــالاى رد صلاحيت ها بــراى انتخابات مجلس دهم گفــت: در داخل هم بايد مدل برجام را اجرا كنيم. ً وضعيت ما بهتر مى شــود روحانــى ادامه داد: در زمينه صادرات غيرنفتى حتما به دليل شــرايط بانكى كه داريم همچنين شــرايط ســرمايه گذارى در ايران بهتر مى شود. بنابراين شاهد چنين تغييراتى در روزهاى پيش رو خواهيم بود البته همه مشكلات اقتصادى كشور حل و فصل نمى شود اما اجرايى شدن برجام آغازى براى قدم گذاشتن در مسير رشد و توسعه كشور است.