۱۸۳۷آگهی – اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان- اعلان عمومی

اعلان عمومی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، در اجرای دستورالعمل موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۹۷۴/ت ۵۲۱۶۰ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۱۹ هیات محترم وزیران، مشخصات پروژه‌های مسکن مهر ساخته شده یا در دست ساخت فاقد متقاضی واجدالشرایط را با ذکر مدارک مورد نیاز، شرایط لازم و فرم تقاضای ثبت نام مربوط، در پایگاه اطلاع رسانی (سایت اینترنتی) […]

اعلان عمومی

اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، در اجرای دستورالعمل موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۹۷۴/ت ۵۲۱۶۰ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۱۹ هیات محترم وزیران، مشخصات پروژه‌های مسکن مهر ساخته شده یا در دست ساخت فاقد متقاضی واجدالشرایط را با ذکر مدارک مورد نیاز، شرایط لازم و فرم تقاضای ثبت نام مربوط، در پایگاه اطلاع رسانی (سایت اینترنتی) خود به  نشانی الکترونیکی www.sbrud.ir اعلام نموده است. متقاضیان می‌توانند برای آگاهی از شرایط و فرآیند ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی (سایت اینترنتی) مذکور مراجعه نمایند.

 روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان