۱۸۳۷ مناقصه – اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان كرمان- ساخت پل

           آگهي مناقصات عمومي دو مرحله‌ای نوبت اول شماره عنوان تضمين (ريال) نوع تضمين برآورد (ريال) فهرست بها ۲۴۲/ج۳/۹۴ ساخت پل بزرگ سرجاز ۲،۵۲۴،۰۰۰،۰۰۰ ضمانت نامه بانکی ( مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد)– اصل فیش واریز وجه نقد ۸۴،۴۹۲،۴۸۶،۲۷۰ راه، راه آهن و باند  فرودگاه سال ۱۳۹۵ و فهرست بهای تجمیعی   ۲۴۳/ج۳/۹۴ […]

           آگهي مناقصات عمومي دو مرحله‌ای

نوبت اول

شماره

عنوان

تضمين (ريال)

نوع تضمين

برآورد (ريال)

فهرست بها

۲۴۲/ج۳/۹۴

ساخت پل بزرگ سرجاز

۲،۵۲۴،۰۰۰،۰۰۰

ضمانت نامه بانکی ( مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد)– اصل فیش واریز وجه نقد

۸۴،۴۹۲،۴۸۶،۲۷۰

راه، راه آهن و باند  فرودگاه سال ۱۳۹۵ و فهرست بهای تجمیعی

 

۲۴۳/ج۳/۹۴

ساخت پل بزرگ جنگل آباد

۱،۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰

۴۷،۲۶۷،۸۴۵،۸۴۳

خرید خدمات مشاور QCBS

 

۲۴۴/ج۳/۹۴

نظارت بر ساخت پل‌های جنگل آباد و سرجاز

۲،۶۲۹،۸۴۰،۷۶۲

براساس بخشنامه۲۱۱۵۷/۹۴ مورخ۲۰/۰۲/۱۳۹۴

دستگاه مناقصه‌گزار

اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان كرمان به نشاني: جيرفت حد فاصل سيلو و پليس راه، بلوار ورودي شهرك صنعتي شماره ۲

دريافت اسناد

  پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور (http://iets.mporg.ir)

مهلت : از تاريخ نشرآخرين آگهي به مدت ۷ روز 

تحويل پيشنهادها

محل : اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان كرمان (دبيرخانه)

مهلت : از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به مدت ۱۰ روز 

گشايش پيشنهادها

محل: اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان كرمان – زمان: طبق اسناد مناقصه

           روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان كرمان