۱۸۳۷ مناقصه – شهرداري حميديا- تامین نیروی انسانی

آگهي مناقصه عمومی نوبت اول شهرداري حميديا در نظر دارد نسبت تامین نیروی انسانی مورد نیاز امور اداری و خدماتی خود از طریق شرکتهای خدماتی واجد شرایط به شرح زير و از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. الف-واريز مبلغ ۰۰۰ ,۲۰۰ ريال به حساب جاري۲۰۱۷۰۶۸۴۵۰ بانك تجارت شعبه حميديا بابت خريد اسناد مناقصه. ب-مهلت تحويل […]

آگهي مناقصه عمومی

نوبت اول

شهرداري حميديا در نظر دارد نسبت تامین نیروی انسانی مورد نیاز امور اداری و خدماتی خود از طریق شرکتهای خدماتی واجد شرایط به شرح زير و از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.

الف-واريز مبلغ ۰۰۰ ,۲۰۰ ريال به حساب جاري۲۰۱۷۰۶۸۴۵۰ بانك تجارت شعبه حميديا بابت خريد اسناد مناقصه.

ب-مهلت تحويل اسناد مناقصه:

از تاريخ نشر آگهي نوبت اول تا تاریخ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۱ در ساعت اداری با در دست داشتن فيش خريد اسناد به شهرداري حميديا به آدرس ذيل مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و حداکثر تا ساعت ۱۳ تاریخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۱ تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند پیشنهادات واصله در ساعت ۱۴:۴۵ مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۱ در کمیسیون مناقصه باز و رسیدگی خواهد شد.

ج- برآورد اولیه کار: مبلغ ۷٫۹۶۸٫۷۸۳٫۹۱۴ ریال می‌باشد.

د- شرايط پيمانكاران متقاضي:

۱-ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۰۰۰ ,۵۰۰ ,۳۹۸ ريال.

۲-دارا بودن تاییدیه صلاحیت کار (از اداره کار)

ذ- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

ر نفرات اول، دوم و سوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

ز- سایراطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

شهردار حمیدیا سید علی میر نژاد

آدرس : يزد حمیدیا- بلوار شهيد دشتي- خيابان شهيد نصرا… جعفري- شهرداري حميديا