۱۸۳۷مزایده -مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي- فروش ضایعات آهن آلات

آگهي مزايده عمومي ƒ نوبت دوم مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد نسبت به فروش ضايعات آهن آلات مازاد بر نياز خود از طريق برگزاري مزايده عمومي اقدام نمايد. از مزايده گران حقيقي و حقوقي دعوت به عمل مي‌آيد تا با مراجعه به آدرس اينتر نتی موسسه  www.rvsri.ac.ir و يا آدرس اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزايداتhttp://iets.mporg.ir نسبت […]

آگهي مزايده عمومي ƒ

نوبت دوم

مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد نسبت به فروش ضايعات آهن آلات مازاد بر نياز خود از طريق برگزاري مزايده عمومي اقدام نمايد.

از مزايده گران حقيقي و حقوقي دعوت به عمل مي‌آيد تا با مراجعه به آدرس اينتر نتی موسسه  www.rvsri.ac.ir و يا آدرس اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی

مناقصات و مزايداتhttp://iets.mporg.ir نسبت به دريافت ساير اطلاعات اقدام نمايند ودر صورت عدم امکان با در دست داشتن يک دستگاه فلش به آدرس

کرج حصارک سه راه پست خانه موسسه رازی دبيرخانه کميسيون معاملات مراجعه نمايند.

                                                                                  موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازی