اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران ۱۹-۰۱-۹۵

برای دریافت رایگان آخرین شماره اطلاعات مناقصه و مزایده کلیک کنید     تعداد مناقصات  ۶۸   تعداد مزایدات ۹۴     تعداد خرید خدمات ۲

برای دریافت رایگان آخرین شماره اطلاعات مناقصه و مزایده کلیک کنید

 

 

تعداد مناقصات  ۶۸   تعداد مزایدات ۹۴     تعداد خرید خدمات ۲