۱۸۳۸ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان- خط انتقال آب

آگهی  تجدید مناقصه عمومی شماره مناقصه : ۹۵۳۰۰۱ مرحله اول- نوبت اول شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه‌های ذیل را طبق نقشه و مشخصات مربوطه براساس فهرست بهای سال ۹۵ از طریق برگزاری مناقصه عمومی بصورت یک مرحله‌ای به پيمانكاران واجد شرايط و داراي تجربه […]

آگهی  تجدید مناقصه عمومی

شماره مناقصه : ۹۵۳۰۰۱

مرحله اول- نوبت اول

شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه‌های ذیل را طبق نقشه و مشخصات مربوطه براساس فهرست بهای سال ۹۵ از طریق برگزاری مناقصه عمومی بصورت یک مرحله‌ای به پيمانكاران واجد شرايط و داراي تجربه و سوابق كافي و مفيد در امور مربوطه كه تمايل به همكاري دارند واگذار نماید.

* سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه عمومی درج گردیده است.

انجام پروژه همسان اجرایی به مبلغ ۳۰ % مبلغ برآورد هر مناقصهو ارائه اسناد آن به همراه رضایت‌نامه از بالاترین مقام دستگاهضروريست.

پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده را فيش واريزي، اوراق مشاركت و يا ضمانت‌نامه بانکی معتبر در وجه شرکت آبفار ضمیمه اسناد مناقصه به شرکت تسلیم نماید.

-کلیه واجدین شرایط می‌توانند از مورخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۲لغایت پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۶جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهايشرکت واقع در همدان، بلوارآیت اله کاشانی، بلوک یک و همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌های ذیل مراجعه نمایند.

۱٫ پايگاه اطلاع رساني مناقصات كشور:www.iets.mporg.ir

۲٫ شرکت آب وفاضلاب روستائی استان همدان:www.abfarhamedan.ir

– شایان ذکر است تهیه اسناد جز از محل فوق‌الذکر مورد تائید کمیسیون معاملات نمی‌باشد.

* مهلت تحویل پاکات پیشنهـاد و مدارک به دبـیرخانه شرکت به آدرس فوق ازمورخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۸ لغایت پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۸ بوده و به پيشنهادات واصله پس از ساعت و تاريخ فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمناً بازگشائی پاکات پیشنهادی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۱ راس ساعت ۸:۳۰ صبح در اتاق کمیسیون معاملات این شرکت طبق آدرس مزبور انجام می‌شود.

الزاميست پيمانكار بر اساس صلاحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصلاح قيمت پيشنهادي خود را تسليم كه درصورت تخلف، ضمانت‌نامه شركت در مناقصه وي ضبط مي‌گردد.

به پیشنهادات فاقد امضا و مهر، سپرده، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن و همچنین پیشنهادات مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقررواصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پروژه

روستا/مجتمع

شهرستان

مدت اجرا(ماه)

مبلغ اوليه(ریال)

شاخص تعديل

مبلغ ضمانتنامه (ریال)

حداقل رتبه

تهيه مصالح

اجرای خط انتقال آب

جعفرآباد / خورونده

رزن

۳

۱٫۹۵۳٫۴۱۰٫۷۸۳

ندارد

۹۷٫۷۰۰٫۰۰۰

۵ آب

پیمانکار

اجرای شبکه داخلی آب

خورونده / خورونده

رزن

۷

۶٫۹۶۷٫۹۳۶٫۹۰۳

ندارد

۳۴۸٫۴۰۰٫۰۰۰

۵ آب

پیمانکار

اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب

ارزانفود

همدان

۶

۵٫۸۶۱٫۲۶۲٫۸۶۳

ندارد

۲۹۳٫۱۰۰٫۰۰۰

۵ آب

پیمانکار

اجرای شبکه آب شرب

لامیان / لامیان

تویسرکان

۱۲

۱۲٫۷۴۶٫۷۶۳٫۱۰۹

ندارد

۶۳۷٫۳۵۰٫۰۰۰

۵ آب

پیمانکار

ساخت مخزن ۵۰۰ مکعبی بتنی

قینرجه / خورونده

رزن

۸

۳٫۴۰۲٫۱۴۱٫۱۹۹

ندارد

۱۷۰٫۱۵۰٫۰۰۰

۵ آب

پیمانکار

بدون آب ، کتاب زندگی را باید بست

روابط عمومي شركت آب و فاضلاب روستائیاستان همدان