۱۸۳۸ مناقصه – دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني البرز- تامین نیروی خدمات

 آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي به استناد بند الف ماده ۱۳ قانون مناقصات نوبت اول  نام سازمان : دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني البرز- بیمارستان کوثر موضوع : تامین نیروی خدمات جهت نظافت فضای درمانی و پشتیبانی به مساحت ۶۰۰۰ متر مربع محل دريافت اوراق: دبیرخانه مرکزی دانشگاه (طبقه همکف) مهلت دريافت اوراق: به […]

 آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي

به استناد بند الف ماده ۱۳ قانون مناقصات

نوبت اول

 نام سازمان : دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني البرز- بیمارستان کوثر

موضوع : تامین نیروی خدمات جهت نظافت فضای درمانی و پشتیبانی به مساحت ۶۰۰۰ متر مربع

محل دريافت اوراق: دبیرخانه مرکزی دانشگاه (طبقه همکف)

مهلت دريافت اوراق: به مدت ۵ روزكاري از تاریخ ۹۵٫۰۱٫۲۴ لغایت ۹۵٫۰۱٫۳۰

مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): ‌به مدت ۱۰ روزكاري از تاریخ ۹۵٫۰۱٫۳۱ لغایت ۹۵٫۰۲٫۱۳

محل تحویل پاکات مناقصه دبیرخانه حراست دانشگاه (طبقه اول) می‌باشد.

ميزان سپرده تضمين شركت در مناقصه:  ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به صورت
فيش واريزي به حساب
جاری ۹۱/۴۴۲۴۵۸۶۳ نزد بانک ملت شعبه مهستان کرج کد ۷/۸۸۳۷ يا ارائه ضمانت‌نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز كه مدت ضمانت‌نامه نبايدكمتر از ۳ ماه باشد.

تذکر۱: جهت دریافت اوراق مناقصه، ارائه فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب جاری ۲۱۷۷۶۱۶۰۲۱۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه استاد مطهری کرج کد ۲۶۴۰ به نام دانشگاه علوم پزشکی البرز و معرفی‌نامه شرکت الزامی می باشد.

تذکر۲: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی از بابت قرارداد مشابه با دانشگاه و یا واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در مناقصه را نخواهد داشت.

     پرداخت هزينه چاپ آگهي‌ها به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

     کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می‌باشد.

نشاني سازمان: بلوار طالقانی شمالی بالاتر از میدان طالقانی شهرک اداری ساختمان مرکزی

ساعت کاری دانشگاه از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۸ لغایت ۱۶ می‌باشد.

     شماره تماس: ۴-۳۲۵۵۸۹۲۰-۰۲۶