۱۸۳۹ مناقصه – دانشگاه علوم ‌پزشكي و خدمات بهداشتي‌ درماني تهران- تاسیسات

«آگهي  مناقصه عمومي»  دانشگاه علوم ‌پزشكي و خدمات بهداشتي‌ درماني تهران در نظر دارد موضوعات مشروحه ذيل را به بخش خصوصي واگذار نمايد. متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند صرفا در مهلت مقرر با در دست داشتن معرفينامه از شركت و اصل فيش واريزي به مبلغ -۴۰۰٫۰۰۰ ريال به طور جداگانه به حساب جام شماره ۴۲/۲۷۶۱۹۰۰۴ كد […]

«آگهي  مناقصه عمومي» 

دانشگاه علوم ‌پزشكي و خدمات بهداشتي‌ درماني تهران در نظر دارد موضوعات مشروحه ذيل را به بخش خصوصي واگذار نمايد. متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند صرفا در مهلت مقرر با در دست داشتن معرفينامه از شركت و اصل فيش

واريزي به مبلغ -۴۰۰٫۰۰۰ ريال به طور جداگانه به حساب جام شماره ۴۲/۲۷۶۱۹۰۰۴ كد شناسه ۱۲۲۳ بانك ملت نزد شعبه هجرت در وجه مديريت نظارت و توسعه دانشگاه، جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه نمايند.

رديف

موضوع

نام واحد

مبلغ سپرده شركت در مناقصه‌(ريال)

مهلت توزيع اسناد

جلسه توجیهی

زمان اخذ پيشنهادات

زمان‌ بازگشايي پاكات مرحله اول

زمان‌ بازگشايي پاكات مرحله دوم

۱           

مناقصه عمومی دو مرحله ایی

واگذاری امور تاسیسات ساختمان حافظ

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

از روز دوشنبه ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۳لغايت یکشنبه ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۹ساعت :۱۵۱۵

روز دوشنبه ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۶ساعت ۱۰ صبح تاسیسات و خدمات نظافت ساختمان حافظ و۱۱ صبح خرید خدمات تخصصی طبقه همکف اتاق G6 لازم به ذکر است حضور در جلسه الزامی میباشد.

یکشنبه ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۲ساعت ۱۵:۱۵

‌دوشنبه

۱۳۹۵٫۰۲٫۱۳

‌دوشنبه ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۰

واگذاری خدمات و نظافت ساختمان حافظ

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

خرید خدمات تخصصی بهداشتی و درمانی

معاونت بهداشت (همه شرکت های  ارائه دهنده خدمات نیروی انسانی می توانند در این مناقصه شرکت نمایند)

 

۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

      آدرس محل دريافت اسناد مناقصه: تهران-بلوار کشاورز نبش خیابان قدس سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران- طبقه دوم اداره امور قراردادها

 هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مي‌باشد. 

تذكر: سپرده قابل‌قبول براي شركت در مناقصه/مزایده واريز وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي معتبر با مهلت حداقل ۳ ماه اعتبار مي‌باشد.

 

 

مديريت نظارت و توسعه امور عمومي دانشگاه علوم پزشكي

 

و خدمات بهداشتي‌درماني تهران