۱۸۳۹مزایده – سازمان زیباسازی شهرداری اراک- اجاره سطوح تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومی جهت اجاره سطوح تبلیغاتی سازمان زیباسازی شهرداری اراک براساس مجوز صادره از هیئت مدیره در نظر دارد مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی سازه‌های تبلیغاتی تحت مالکیت خود را براساس مجموعه‌های (پکهای) تعیین شده واقع در سطح شهر اراک از طریق برگزاری مزایده عمومی به کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط (دارای مجوز […]

آگهی مزایده عمومی

جهت اجاره سطوح تبلیغاتی

سازمان زیباسازی شهرداری اراک براساس مجوز صادره از هیئت مدیره در نظر دارد مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی سازه‌های تبلیغاتی تحت مالکیت خود را براساس مجموعه‌های (پکهای) تعیین شده واقع در سطح شهر اراک از طریق برگزاری مزایده عمومی به کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط (دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به صورت اجاره سطوح تبلیغاتی مذکور با مناسب‌ترین قیمت پیشنهادی طبق مشخصات و اطلاعات جدول ذیل واگذار نماید.

عنوان مزایده عمومی:

مبلغ کل مزایده:

میزان تضمین شرکت در مزایده

اجاره سطوح تبلیغاتی در قالب شش مجموعه (پک) تبلیغاتی

مجموع قیمت پایه کارشناسی برای اجاره سالیانه کلیه سطوح تبلیغاتی شامل شش مجموعه (پک تبلیغاتی) معادل ۱۸٫۳۶۲٫۸۰۸٫۰۰۰ ریال

پنج درصد قیمت پایه کارشناسی برای هر مجموعه (پک) به صورت مجزا

محل اجاره موضوع مزایده

سطوح تبلیغاتی واقع در شهر اراک

محل توزیع اسناد مزایده

امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهرداری اراک

آخرین مهلت دریافت اسناد

تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۶

مهلت تحویل پیشنهادات

از تاریخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۸ تا پایان وقت اداری روز ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۷

نحوه تسلیم سپرده شرکت در مزایده

ضمانت‌نامه بانکی معتبر در وجه سازمان زیباسازی شهرداری اراک و یا فیش واریزی به حساب سپرده پیمانکاران سازمان زیباسازی به شماره حساب ۷۰۰۷۹۰۰۸۱۵۱۰ بانک شهر شعبه شهید بهشتی

زمان بازگشایی پاکات

روز چهارشنبه ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۸

محل تحویل اسناد

دبیرخانه سازمان زیباسازی شهرداری اراک

تاریخ اعلام و ابلاغ به برنده

حداکثر یک هفته پس از بازگشایی پاکات

حداقل صلاحیت متقاضیان

کلیه کانونها و شرکت‌های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سازمان زیباسازی شهرداری اراک در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین‌نامه معاملاتی مورد عمل مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت‌نامه، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی‌شود.

 متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهرداری اراک واقع در خیابان شیخ فضل ا… نوری داخل پارک شهر سازمان زیباسازی مراجعه نمایند و یا با شماره ۳۲۲۲۷۵۵۵-۰۸۶ (داخلی ۲۲۱) تماس حاصل فرمایند.

 

                                                                                                              سازمان زیباسازی شهرداری اراک