۱۸۳۹ مناقصه – شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد- مدیریت تولید انرژی برق آب

                                                   آگهی تجدید شرکت در مناقصه یک مرحله‌ای عمومي                                                          شماره۱۸/۹۴ – نوبت اول شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد با توجه به قانون برگزاري مناقصات نسبت […]

                                                   آگهی تجدید شرکت در مناقصه یک مرحله‌ای عمومي

                                                         شماره۱۸/۹۴ نوبت اول

شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد با توجه به قانون برگزاري مناقصات نسبت به برگزاري مناقصه به شرح ذيل اقدام نمايد.

۱-   موضوع مناقصه :مدیریت تولید انرژی برق آبی نیروگاههای برق آبی زنجیره‌ای سی سخت   

۲-  مدت و محل اجراي پروژه: ۲۴ ماه شمسي –  سی سخت

۳- پايه و رشته شركت پيمانكاري: پایه ۵ رشته نیرو . دارای ظرفیت آزاد

۴- مبلغ برآورد پروژه : ۲۶،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۵- مهلت دريافت اسناد: از تاريخ ۹۵٫۰۱٫۲۳ تا ۹۵٫۰۱٫۲۶

۶- محل دريافت اسناد: ياسوج- بلوار شهيد مطهري شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد-دفتر فني و امور قراردادها

۷- مهلت تحويل پيشنهادها: حداكثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ۹۵٫۰۲٫۰۹

۸-  محل تحويل و بازگشايي:ياسوج -بلوار شهيد مطهري شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد-دفتر حراست و امور محرمانه شركت

۹-   مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه شمسی

۱۰- تاريخ و زمان بازگشايي پيشنهادها: ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ۹۵٫۰۲٫۱۱

۱۱-نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت‌نامه بانكي به نفع شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد معادل۱۳۲۵۰۰۰۰۰۰ ريال مطابق با آخرین بخشنامه مربوطه (۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ ه مورخ۱۳۹۴٫۰۹٫۲۲) باشد.

۱۲-محل تامین اعتبار: از محل اعتبارات جاری شرکت

۱۳- مبلغ خريد اسناد: مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ريال به شماره حساب ۲۱۷۵۰۸۴۰۳۲۰۰۲  سيبا نزد بانك ملي به  نام حساب درآمد شركت آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد

ساير موارد: حضور نمايندگان رسمي شركت همراه با داشتن معرفي‌نامه كتبي در جلسه بازگشايي پاكتها بلامانع مي‌باشد- هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد- براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي  ۱۳-۳۳۳۳۴۸۱۲ -۰۷۴ تماس حاصل فرماييد.

 دفتر فني و امور قراردادهاي شركت آب منطقه‌اي كهگيلويه وبويراحمد