۱۸۳۹ مناقصه – شرکت توزیع برق مازندران- ترانسفور هوایی

اصلاحیه آگهي مناقصه عمومی دو مرحله‌اي شماره ۷ ع ۹۵ و ۸ ع ۹۵ (نوبت دوم) شرکت توزیع برق مازندران در نظر دارد از بین تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان داخلی (کالای دارای تائیدیه توانیر ) برابر الزامات فنی که بهمراه اسناد مناقصه ارائه خواهد شد، کالاهای به شرح ذیل را خریداری نماید: رديف شماره مناقصه شرح […]

اصلاحیه آگهي مناقصه عمومی دو مرحله‌اي

شماره ۷ ع ۹۵ و ۸ ع ۹۵

(نوبت دوم)

شرکت توزیع برق مازندران در نظر دارد از بین تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان داخلی (کالای دارای تائیدیه توانیر ) برابر الزامات فنی که بهمراه اسناد مناقصه ارائه خواهد شد، کالاهای به شرح ذیل را خریداری نماید:

رديف

شماره مناقصه

شرح مناقصه

مقدار

مبلغ پایه میلیون  (ريال)

مبلغ تضمین میلیون (ریال)

۱

۷ ع ۹۵

ترانسفور هوایی kv 20 سه فاز kvA100 هرمتیک

۱۵۰دستگاه

۳۵٫۴۰۰

۱٫۱۸۰

ترانسفور هوایی kv 20 سه فاز kvA 200 هرمتیک

۱۵۰ دستگاه

۲

۸ ع ۹۵

ترانسفور هوایی kv 20 سه فاز kvA 250 هرمتیک

۵۰ دستگاه

۳۴٫۹۴۳

۱٫۱۶۸

ترانسفور هوایی kv 20 سه فاز kvA315هرمتیک

۱۰۰ دستگاه

ترانسفور هوایی kv 20 سه فاز kvA400 هرمتیک

۲۴ دستگاه

ترانسفور هوایی kv 20 سه فاز kvA800 هرمتیک

۳ دستگاه

ترانسفور هوایی kv 20 سه فاز kvA1000 هرمتیک

۲ دستگاه

توضيحات: ۱- نحوه تهيه و ارائه مبلغ تضمين برابر اعلام در شرايط مناقصه مي‌باشد.

۲- مبالغ پایه بصورت برآوردی می‌باشد.

۱ زمان فروش اسناد: ‌از روز چهارشنبه تاريخ ۹۵٫۰۱٫۲۵ لغايت پايان وقت اداري روز سه­ شنبه مورخ۹۵٫۰۱٫۳۱

۲ مبلغ فروش اسناد: مبلغ ۲۱۸٫۰۰۰ ريال به حساب جامشماره ۵۲۴۰۳۳۲۴۱۲بانك ملت شعبه امير مازندراني ساري

۳ محل دريافت اسناد: ساري، بلوار خزر، بعد از خيابان حزب ا . .. امور تداركات شركت توزيع برق استان مازندران-اداره مناقصات

۴-  مهلت تحويل پيشنهاد و زمان بازگشايي پاكات: زمان تحویل اسناد حداكثر تا ساعت ۱۲ روز شنبه ۹۵٫۰۲٫۱۱ مي‌باشد. ضمنا تاريخ گشايش پاكات الف و ب درساعت ۱۳ روز شنبه مورخه۹۵٫۰۲٫۱۱بترتيب شماره مناقصه مي‌باشد.

۵- محل تحويل و بازگشايي پيشنهاد: ساري ، بلوار خزر ، بعد از خيابان حزب ا .. . امور تداركات شركت توزيع برق استان مازندران

۶ – نحوه اطلاع رساني آگهي مناقصه:الف-سايت پايگاه ملي مناقصات به آدرس www.Iets.Mporg.ir ب-سايت معاملات توانير به آدرس www.Tender.Tavanir.org.ir ج- سايت شركت توزيع برق مازندران به آدرسMaztozi.ir www.  د- درصورت كسب  اطلاعات بيشتر،  با شماره تلفن ۳۳۴۰۵۱۲۱-۰۱۱ امور تداركات (اداره مناقصات) تماس حاصل فرمائيد.                                                                                        

 

            روابط عمومی شركت توزيع نيروي برق مازندران