۱۸۳۹مناقصه – شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی- کیت کامل انشعاب آب

“آگهي مناقصه عمومی “       شماره۱۱۲۸۸ شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظردارد تامین مجموعه کیت کامل انشعاب آب  به شرح جدول ذیل را از طریق مناقصه به اشخاص حقیقی و حقوقی (تامین‌کنندگان کالا و تجهیزات) دارای صلاحیتهای مندرج در اسناد مناقصه و ارزیابی واگذار نماید. مشخصات پروژه محل اجرا دستگاه نظارت مبلغ اولیه […]

آگهي مناقصه عمومی      

شماره۱۱۲۸۸

شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظردارد تامین مجموعه کیت کامل انشعاب آب  به شرح جدول ذیل را از طریق مناقصه به اشخاص حقیقی و حقوقی (تامین‌کنندگان کالا و تجهیزات) دارای صلاحیتهای مندرج در اسناد مناقصه و ارزیابی واگذار نماید.

مشخصات پروژه

محل اجرا

دستگاه نظارت

مبلغ اولیه برآورد براساس

قیمت سال۱۳۹۵

مدت اجرا

تعداد ۷۵۶۰ کیت کامل انشعاب آب در اقطار ۲/۱، ۴/۳، ۱، ۵/۱، ۲ اینچ شامل کنتور و لوله و لوازم و اتصالات و شیرآلات مطابق جداول مشخصات پیوست و اسناد مناقصه

شهرهای استان خراسان جنوبی

معاونت مشترکینو درآمد

۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

۱۲ ماه

محل دریافت اسناد: بیرجند- بلوار شهدای عبادی، شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی مراجعه نمایند.

این مناقصه یک مرحله‌ای و دارای ارزیابی کیفی می‌باشد. مناقصه‌گران بایستی اسناد ارزیابی کیفی و دعوتنامه شرکت در مناقصه را مطابق فرمتهای اعلام شده تکمیل و به همراه مستندات لازم تحویل نمایند. مناقصه‌گرانی که حداقل ۶۵ % از امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نمایند پاکت پیشنهاد قیمت آنان بازگشایی خواهد شد.

مدت زمان تحویل کیت انشعاب یکسال شمسی (۱۲ ماه) خواهد بود.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۳۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال که فقط بصورت ضمانت‌نامه بانکی و چک تضمین شده بانکی معتبر خواهد بود.

دریافت اسناد توسط مناقصه‌گران: از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۴ روز

آخرین مهلت تحویل پاکات ارزیابی به دستگاه مناقصه‌گذار: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۹۵٫۰۲٫۱۳ ساعت ۱۴:۳۰

بازگشایی پاکات: روز سه شنبه ۹۵٫۰۲٫۱۴ ساعت ۱۰ صبح درمحل اتاق جلسات ارزیابی کیفی و چهارشنبه۹۵٫۰۲٫۱۵ ساعت ۱۱ ظهر پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه‌گرانی که امتیاز لازم را کسب نموده باشند بازگشایی خواهد شد.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می­توانند با شماره تلفنهای ۳۲۲۳۱۶۳۸-۳۲۲۲۶۳۰۰-۰۵۶ تماس و یا به سایت ملی مناقصات http://iets.mporg.ir و پایگاه اینترنتی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی www.abfa-khj.ir مراجعه نمایند.

دفتر قراردادها شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی