۱۸۳۹ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خرید سه قلم گاورنر

آگهي مناقصه عمومي  با اخذ سپرده- نوبت اول    RHS-9445852-T05 درخواست شماره:  موضوع آگهي: خرید سه قلم گاورنر براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR  مراجعه نماييد روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي 

با اخذ سپرده- نوبت اول 

 

RHS-9445852-T05 درخواست شماره: 

موضوع آگهي:

خرید سه قلم گاورنر

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت

www.BAORCO.IR

 مراجعه نماييد

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس