۱۸۴۰ مناقصه – شرکت پلیمر آریاساسول- فنس کشی و ….

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد جهت انجام مناقصه اجرای کارهای سیویل شامل فنس کشی، کف سازی بتنی و اجرای دیوار حائل سنگی خود (که شامل پنج پروژه مجزا می­باشد) اقدام به شناسایی پیمانکار نماید. لذا کلیه شرکتهای فعال و با سابقه کار قبلی با رتبه و گواهینامه حداقل ۴ در […]

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد جهت انجام مناقصه اجرای کارهای سیویل شامل فنس کشی، کف سازی بتنی و اجرای دیوار حائل سنگی خود (که شامل پنج پروژه مجزا می­باشد) اقدام به شناسایی پیمانکار نماید. لذا کلیه شرکتهای فعال و با سابقه کار قبلی با رتبه و گواهینامه حداقل ۴ در رسته ابنیه می­توانند ظرف مدت ۱۵ روز از انتشار این آگهی با مراجعه به سایت الکترونیکی شرکت به آدرس: http://www.aryasasol.com (بخش مناقصات) ضمن کسب اطلاعات بیشتر و پس از دریافت و تکمیل فرم شماره ۲، فرم مربوطه را به همراه سایر اسناد و مدارک درخواست شده در سایت، به شرکت پلیمر آریاساسول، دفتر امور پیمانها ارسال نمایند.

بدیهی است در صورت عدم کسب امتیاز لازم این شرکت از دعوت به مناقصه خودداری خواهد نمود.

 تلفن تماس امورقراردادها: ۰۲۱۸۵۹۲۲۸۸۴ و ۰۲۱۸۵۹۲۲۹۱۶روابط عمومی شرکت پلیمر آریاساسول