۱۸۴۰مناقصه – شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان- خط انتقال آب

                آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره مناقصه : ۹۵۳۰۰۱ مرحله اول  – نوبت دوم شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه‌های ذیل را طبق نقشه و مشخصات مربوطه براساس فهرست بهای سال ۹۵  از طریق برگزاری مناقصه عمومی بصورت یک مرحله‌ای […]

                آگهی تجدید مناقصه عمومی

شماره مناقصه : ۹۵۳۰۰۱

مرحله اول  – نوبت دوم

شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه‌های ذیل را طبق نقشه و مشخصات مربوطه براساس فهرست بهای

سال ۹۵  از طریق برگزاری مناقصه عمومی بصورت یک مرحله‌ای به پيمانكاران واجد شرايط و داراي تجربه و سوابق كافي و مفيد در امور مربوطه كه تمايل به

همكاري دارند واگذار نماید.

* سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه عمومی درج گردیده است.

– انجام پروژه همسان اجرایی به مبلغ ۳۰ % مبلغ برآورد هر مناقصه  و ارائه اسناد آن به همراه رضایت‌نامه از بالاترین مقام دستگاه  ضروريست.

پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده را فيش واريزي، اوراق مشاركت و يا ضمانت‌نامه بانکی معتبر در وجه شرکت آبفار ضمیمه اسناد مناقصه به

شرکت تسلیم نماید.

–  کلیه واجدین شرایط می‌توانند از مورخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۲ لغایت پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۶ جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي شرکت واقع

در همدان، بلوارآیت اله کاشانی، بلوک یک و همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌های ذیل مراجعه نمایند.

  ۱٫ پايگاه اطلاع رساني مناقصات كشور:                     www.iets.mporg.ir

۲٫ شرکت آب و  فاضلاب روستائی استان همدان:     www.abfarhamedan.ir

– شایان ذکر است تهیه اسناد جز از محل فوق‌الذکر مورد تائید کمیسیون معاملات نمی‌باشد.

* مهلت تحویل پاکات پیشنهـاد و مدارک به دبـیرخانه شرکت به آدرس فوق از  مورخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۸ لغایت پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۸ بوده و به پيشنهادات

واصله پس از ساعت و تاريخ فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمناً بازگشائی پاکات پیشنهادی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۱ راس ساعت ۸:۳۰ صبح در اتاق

کمیسیون معاملات این شرکت طبق آدرس مزبور انجام می‌شود.

الزاميست پيمانكار بر اساس صلاحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصلاح قيمت پيشنهادي خود را تسليم كه درصورت تخلف، ضمانت‌نامه شركت در

مناقصه وي ضبط مي‌گردد.

به پیشنهادات فاقد امضا و مهر، سپرده، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن و همچنین پیشنهادات مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که خارج از

موعد مقرر  واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پروژه

روستا/مجتمع

شهرستان

مدت اجرا   (ماه)

مبلغ اوليه    (ریال)

شاخص تعديل

مبلغ ضمانتنامه (ریال)

حداقل رتبه

تهيه مصالح

اجرای خط انتقال آب

جعفرآباد / خورونده

رزن

۳

۱٫۹۵۳٫۴۱۰٫۷۸۳

ندارد

۹۷٫۷۰۰٫۰۰۰

۵ آب

پیمانکار

اجرای شبکه داخلی آب

خورونده / خورونده

رزن

۷

۶٫۹۶۷٫۹۳۶٫۹۰۳

ندارد

۳۴۸٫۴۰۰٫۰۰۰

۵ آب

پیمانکار

اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب

ارزانفود

همدان

۶

۵٫۸۶۱٫۲۶۲٫۸۶۳

ندارد

۲۹۳٫۱۰۰٫۰۰۰

۵ آب

پیمانکار

اجرای شبکه آب شرب

لامیان / لامیان

تویسرکان

۱۲

۱۲٫۷۴۶٫۷۶۳٫۱۰۹

ندارد

۶۳۷٫۳۵۰٫۰۰۰

۵ آب

پیمانکار

ساخت مخزن ۵۰۰ مکعبی بتنی

قینرجه / خورونده

رزن

۸

۳٫۴۰۲٫۱۴۱٫۱۹۹

ندارد

۱۷۰٫۱۵۰٫۰۰۰

۵ آب

پیمانکار

 

بدون آب ، کتاب زندگی را باید بست

روابط عمومي شركت آب و فاضلاب روستائی  استان همدان