۱۸۴۰مناقصه – شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران- تعمیرات حوادث شبکه و انشعاب

آگهی فراخوان تجدید ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی  (یک مرحله‌ای – نوبت دوم) ۱٫دستگاه مناقصه‌گزار:شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران. ۲٫موضوع: تجدید ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی خدمات واگذاری فعالیت‌های امداد و تعمیرات حوادث شبکه و انشعاب و خطوط انتقال توزیع آب شرب، محدوده خدماتی آبفای شهر مناطق جمعیتی […]

آگهی فراخوان تجدید ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

 (یک مرحله‌ای – نوبت دوم)

۱٫دستگاه مناقصه‌گزار:شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران.

۲٫موضوع: تجدید ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی خدمات واگذاری فعالیت‌های امداد و تعمیرات حوادث شبکه و انشعاب و خطوط انتقال توزیع آب شرب، محدوده خدماتی آبفای شهر مناطق جمعیتی حصار امیر، شهرک انقلاب و مسکن مهر امام رضا (ع) شهر پاکدشت و شهر فرون آباد.

۳٫رتبه مورد نیاز: ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رتبه (۵) در رشته “آب” صادره از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

۴٫مهلت و محل دریافت اسناد تجدید مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۰۴با معرفینامه رسمی و معتبر و فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی ورامین – مجتمع ادارات – خیابان دولت – شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران دبیرخانه مرکزی تلفن : ۳۶۲۷۰۰۱۵ – ۰۲۱ مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه اقدام نمایند.

۵٫مدت اجراي عمليات:  ۱۲ماه شمسی می‌باشد.

۶٫مبلغ برآورد : ۴٫۳۷۴٫۸۴۸٫۸۰۱ ریال

۷٫محل اعتبار:اعتبارات جاری (داخلی) شرکت.

۸٫مبلغ تضمین شرکت در تجدید مناقصه :به میزان ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و به صورت یکی از انواع ذیل می‌باشد:

ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا فیش واریز نقدی به حساب جاری شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران به نام شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران و به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۹٫ مهلت و محل تحویل پاکات تجدید ارزیابی و مناقصه :تا ساعت ۱۵روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۸ به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی ورامین – مجتمع ادارات – خیابان دولت – دفتر مرکزی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران – طبقه دوم.

۱۰٫زمان و محل گشایش پاکات تجدید ارزیابی: ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۹ در محل دفتر مرکزی مناقصه‌گزار به نشانی فوق‌الذکر.

۱۱٫هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده تجدید مناقصه می‌باشد .

۱۲٫سایر اطلاعات مربوطه در اسناد تجدید ارزیابی و مناقصه مندرج است.

۱۳٫ هزينه خريد اسناد :مبلغ۴۰۰،۰۰۰ ريال (چهارصد هزار ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران واریز و فیش آن به واحد فروش اسناد (دبیرخانه مرکزی) ارائه گردد.

نشانی سایتهای اینترنتی:(http://www.tpww.ir), (http://www.nww.ir), (http://www.iets.mporg.ir)

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران