۱۸۴۱ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق استان يزد- بهینه سازی برق امور یک

آگهي مناقصه‌هاي عمومي (یک مرحله‌اي)۶۰۳/۱۰۳ نوبت اول شركت توزيع نيروي برق استان يزد در نظر دارد پروژه مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان شركت در مناقصه مي‌توانند از تاريخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۸ لغايت ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۶ در ساعات اداري در قبال ارائه فيش بانكي به مبلغ […]

آگهي مناقصه‌هاي عمومي (یک مرحله‌اي)۶۰۳/۱۰۳

نوبت اول

شركت توزيع نيروي برق استان يزد در نظر دارد پروژه مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان شركت در مناقصه مي‌توانند از تاريخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۸ لغايت ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۶ در ساعات اداري در قبال ارائه فيش بانكي به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ريال واريز شده به حساب سپهر شماره   ۲۱۹۵۰۹۵۹۰۶۰۰۴ بانك صادرات شعبه ماركار يزد بنام تمركز درآمدهاي شركت توزيع نيروي برق استان يزد جهت دريافت مدارك مناقصه به امور تداركات اين شركت واقع در يزد بلوار شهيد منتظر قائم یا به سایت شرکت توانیر به آدرس WWW.Tender.tavanir.org.ir یا سایت شرکت توزیع برق استان یزد به آدرس www.yed.co.ir  مراجعه و پيشنهادات خود را با توجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف ساعت تعيين شده در جدول زير به دبيرخانه این شرکت تحويل نمايند. ضمناً به پيشنهادهاي تحويل داده شده بعد از انقضاء ‌مدت، ترتيب اثر داده نخواهد شد. كارفرما در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

رديف

شماره مناقصه

شرح مناقصه

برآورد مصالح

(ریال )

برآورد عملیات

(ریال )

تضمین شرکت در مناقصه

نوع ضمانتنامه

زمان تحويل

پاكتها

زمان  بازگشائي

پاکت ملاک ارزیابی کیفی

۱

۶۰۳/۱۰۳

اتفاقات و عملیات ،سرويس و نگهداري و اصلاح و بهینه سازی برق امور یک در محدوده امور یک یزد

۲۵۱۲۴۶۲۲۰۰

 

۵۹۵۴۲۹۱۲۸۰

۳۷۴۰۰۰۰۰۰

۱-بانکی

۲-چک بانکی

۳-مطالبات

۴-اوراق مشارکت بی نام

۱۰:۳۰  صبح

۹۵٫۰۲٫۱۸

۱۱صبح

۱۸/۰۲/۹۵

                     

۳-     هزينه درج آگهي مناقصه و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

۴-     به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۵-     داوطلبان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن : ۳۶۲۴۸۹۸۹-۰۳۵ امور بازرگاني و ۳۶۲۴۳۱۱۱ امور تدارکات و انبار  تماس حاصل نمايند .  

شركت توزيع نيروي برق استان يزد