۱۸۴۱ مناقصه – شهرداری بندر چابهار- فضای سبز پارک شادی و صدف

آگهي تجدید مناقصه   نوبت اول شهرداری بندر چابهار در نظر دارد اجرای شبکه آبیاری فضای سبز پارک شادی و صدف را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار می‌نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم ۷ روز مهلت دارند جهت دریافت اسناد با ارائه فیش واریزی به مبلغ […]

آگهي تجدید مناقصه  

نوبت اول

شهرداری بندر چابهار در نظر دارد اجرای شبکه آبیاری فضای سبز پارک شادی و صدف را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار می‌نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم ۷ روز مهلت دارند جهت دریافت اسناد با ارائه فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۳۱۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۳ شهرداری چابهار به دفتر خدمات شهری یا امور مالی شهرداری و یا از طریق سایت ملی مناقصات اسناد را دریافت نمایند.

۱-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری ۷ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد می‌باشد.

۲- شرکت پیشنهاددهنده دارای سابقه کاری مرتبط باشد.  

۳- افتتاح پاکات ۴۸ ساعت پس از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در محل سالن کنفرانس شهرداری می‌باشد.

۴-واریز مبلغ ۶۶٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال بابت سپرده شرکت در مناقصه بحساب سیبا ۳۱۰۰۰۰۱۶۲۹۰۰۱ و یا دریافت ضمانت‌نامه بانکی در پاکت (ب) ارائه گردد.

۵- سپرده نفرات اول تا سوم تا تاریخ عقد قرارداد نگهداری و الباقی پس از افتتاح پاکات عودت می‌گردد.

۶- هرگونه پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانت‌نامه بانکی صورت می‌گیرد.

۷-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

۸-سایر شرایط در اسناد مناقصه درج و ارائه می‌گردد.

۹- پیشنهادات در سه پاکت الف (اسناد و مدارک و نمونه قرارداد و شرایط خصوصی) ب (فیش سپرده) ج (برگ پیشنهادات قیمت با درج هر پیشنهاد جداگانه) تهیه شده و کلیه پاکات مهر وموم به دبیرخانه شهرداری تحویل گردد.

۱۰- سپرده انجام تعهدات پیمانکار ۱۰ درصد مبلغ برآورد سرمایه گذاری بر عهده پیمانکار می‌باشد.

۱۱-آدرس ارسال پیشنهادات:‌

آدرس شهرداری بندرچابهار- چابهار بلوار امام خمینی، ساختمان شهرداری، کد پستی ۹۹۷۱۷۱۶۴۷۶

تلفن تماس: ۳۵۳۲۱۲۵۶- ۰۵۴

سایت شهرداری www.chabaharcity.ir

سایت ملی مناقصات www.iets.mporg.ir