۱۸۴۱ مناقصه – شهرداری بندر چابهار- رفع سد معبر سطح شهر

آگهي تجدید مناقصه  نوبت اول شهرداری بندر چابهار به استناد مصوبه شماره ۲۱۲ مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۵ شواری اسلامی شهر چابهار رفع سد معبر سطح شهر را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌نماید. متقاضیان از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم ۷ روز مهلت دارند جهت دریافت اسناد مناقصه با ارائه فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ریال به حساب ۳۱۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۳ […]

آگهي تجدید مناقصه 

نوبت اول

شهرداری بندر چابهار به استناد مصوبه شماره ۲۱۲ مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۵ شواری اسلامی شهر چابهار رفع سد معبر سطح شهر را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌نماید. متقاضیان از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم ۷ روز مهلت دارند جهت دریافت اسناد مناقصه با ارائه فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ریال به حساب ۳۱۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۳ سیبا به سایت ملی مناقصات یا امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایید.

سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ضمانت‌نامه بانکی در قبال شهرداری چابهار یا فیش واریزی بحساب ۳۱۰۰۰۰۱۶۲۹۰۰۱ شهرداری

-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

-به پیشنهادات مخدوش، مشروط، ناخوانا و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نمی‌شود.

– سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد نگهداری در صورتیکه برنده مناقصه از تاریخ افتتاح پاکات ظرف مدت ۷ روز جهت عقد قرارداد مراجعه ننماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می‌گردد و الباقی پس از افتتاح پاکات عودت داده می‌شود.

مهلت ارائه پیشنهادات ۷ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد و افتتاح پاکات ۴۸ ساعت پس از مهلت ارائه پیشنهادات در محل سالن کنفرانس شهرداری می‌باشد.

-پیشنهادات باید در ۳ پاکت

الف (فیش سپرده شرکت در مناقصه)

ب (نمونه قرارداد، تصویر کارت ملی و شناسنامه متقاضی و برای اشخاص حقوقی مدارک شرکت)

ج) (برگ پیشنهاد قیمت) لاک و مهر شده به دبیرخانه شهرداری تحویل گردد.

– سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مناقصه درج است.

آدرس: چابهار بلوار امام خمینی (ره)، ساختمان شهرداری، کد پستی ۹۹۷۱۷۶۴۷۶

تلفن: ۳۵۳۲۳۷۸۰- ۳۵۳۲۱۲۵۶- ۰۵۴

 

شهرداری بندر چابهار