۱۸۴۱ مناقصه – اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر- نقشه برداری زمینی

آگهي فراخوان عمومي مناقصه مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر   دستگاه نظارت: مدیریت ساخت و توسعه راه ها  ( اداره فني و امور مهندسين مشاور)                                                 نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير رديف شماره مناقصه شرح عمليات تاريخ دريافت اسناد مهلت تحويل اسناد ارزیابی کیفی تاريخ گشايش پاكات ارزیابی کیفی ۱ ۱۲/۹۴ […]

آگهي فراخوان عمومي مناقصه

مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر  

دستگاه نظارت: مدیریت ساخت و توسعه راه ها  ( اداره فني و امور مهندسين مشاور)                                                

نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير

رديف

شماره مناقصه

شرح عمليات

تاريخ دريافت اسناد

مهلت تحويل اسناد

ارزیابی کیفی

تاريخ گشايش پاكات ارزیابی کیفی

۱

۱۲/۹۴

تجديد

 

انجام مطالعات نقشه برداري زميني

( هيدروگرافي)خروجي دوم بوشهر

۹۵٫۰۱٫۲۵

 تا 

۹۵٫۰۱٫۲۹

۹۵٫۰۲٫۱۲

تا پایان وقت اداری

۹۵٫۰۲٫۱۳

ساعت۸ صبح

 

·   روش انتخاب مشاور طبق آئین نامه بند “ه” ماده ۲۹ خرید خدمات مشاوره

·   محل دريافت اسناد: بوشهر ابتداي  بلوار سپهبد قرني- اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر– اداره پيمان و رسيدگي

·   محل تحويل اسناد: دبيرخانه اداره كل  ساختمان شماره دو

·   حداقل شرايط مجاز براي دريافت اسناد:

داشتن گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره  پايه ۲ تخصص نقشه برداري زميني ( هيدروگرافي) از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

·        مهلت تحويل اسناد تا پایان وقت اداری مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۲ مي‌باشد.

براي كسب اطلاعات بيشتر به تارنمايhttp://iets.mporg.ir مراجعه نماييد. در ضمن هزينه درج آگهي بر عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود.