۱۸۴۱ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب روستائی خوزستان- اصلاحیه

اصلاحیه آگهی مناقصه دو مرحله‌ای شماره ۳۸۵/ ق/۹۵ بدینوسیله آخرین مهلت تحویل پاکات اسناد مناقصه مورخ ۹۵٫۰۱٫۲۸ راس ساعت ۱۵ و بازگشایی پاکات پیشنهادات مورخ ۹۵٫۰۱٫۲۹ راس ساعت ۱۴ اصلاح می‌گردد. روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستائی خوزستان    

اصلاحیه آگهی مناقصه دو مرحله‌ای

شماره ۳۸۵/ ق/۹۵

بدینوسیله آخرین مهلت تحویل پاکات اسناد مناقصه مورخ ۹۵٫۰۱٫۲۸ راس ساعت ۱۵ و بازگشایی پاکات پیشنهادات مورخ ۹۵٫۰۱٫۲۹ راس ساعت ۱۴ اصلاح می‌گردد.

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستائی خوزستان