۱۸۴۱مناقصه – شركت برق منطقه‌اي تهران- فضای سبز

                                                                                                  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره […]

                                                                                                  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي

شماره ۱۲۰۳۳/۹۴

نوبت دوم

۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌اي تهران به نشاني تهران، سعادت آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق تهران، شركت برق منطقه‌اي تهران،

ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها

۲-موضوع مناقصه: مناقصه عمومی يك مرحله‌اي به شرح زير :‌

شماره مناقصه

(مرجع)

شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت

موضوع مناقصه

ميزان تضمين ( سپرده )

شركت در مناقصه (به ريال)

زمان گشايش پيشنهادات

۱۲۰۳۳/۹۴

۲۰۰۹۵۱۰۰۸۰۰۰۰۰۵

تهیه و حمل آب فضای سبز محوطه سعادت آباد

۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

ساعت ۱۱:۰۰

 

 

۳- زمان، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد: متقاضيان مي‌توانند از تاريخ ۹۵٫۰۱٫۲۵ لغایت ۹۵٫۰۱٫۳۱ به سامانه الكترونيكي تدارکات دولت به آدرس

www.setadiran.ir مراجعه و با پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال از طريق درگاه پرداخت اينترنتي در وجه حساب سيبا به شماره ۲۱۷۵۰۹۹۰۰۴۰۰۴ براي خريد

اسناد مناقصه فوق اقدام نمايند.

۴- مدت اعتبار پيشنهادات: اعتبار پيشنهاد از زمان افتتاح پاكات شش ماه مي‌باشد.

۵- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مبلغ تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانكي معتبر يا واريز نقدي به حساب تمركز سپرده‌هاي برق تهران

نزد خزانه مي‌باشد.

۶- نام و نشاني دستگاه نظارت: شركت برق منطقه‌اي تهران به نشاني مندرج در بند يك.

۷- زمان و محل تحویل تضمين شركت در مناقصه: پيشنهاد دهندگان مي‌بايد ضمن بارگذاري تصوير كليه مدارك پاكات (الف، ب، ج) در سامانه تداركات الكترونيكي

دولت تا ساعت ۱۱ صبح روز جمعه مورخ۹۵٫۰۲٫۱۰، نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط درج شده در اسناد مناقصه، در پاکت لاک و مهر شده تا

ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۲ به دبیرخانه حراست به نشانی مندرج در بند یک تحویل و رسید دریافت دارند. تمامی فرآيند برگزاري مناقصه، از

قبیل افتتاح پاكات، تعيين برنده و عقد قرارداد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت صورت مي‌پذيرد.

۸- گشايش پيشنهادات: پيشنهادات ارائه شده در سامانه در روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۲ ساعت ۱۱ صبح درسالن پژوهش ۳ واقع در طبقه سوم ساختمان

ستادي شركت برق منطقه‌اي تهران گشايش خواهد يافت.

۹- ساير شرايط:

– داشتن حداقل یک رضایت‌نامه در زمینه تهیه و حمل آب فضای سبز (به میزان بیست و پنج میلیون لیتر)  

– ارائه گواهی صلاحیت ایمنی از وزارت کار الزامی است.

– علاقمندان به شركت در مناقصه مي‌بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره‌هاي دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و

مركز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمايند.

سامانه تداركات الكترونيكي دولت

www.setadiran.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

http://iets.mporg.ir

پايگاه اطلاع رساني مناقصات شركت توانير

http://tender.tavanir.org.ir

پايگاه اطلاع‌ رساني مناقصات شركت برق منطقه‌اي تهران

www.trec.co.ir

     روابط عمومي شركت برق منطقه‌اي تهران