۱۸۴۱ آگهی – اداره تصفيه امورورشكستگي تهران- تولیدی پلی پروپلین نصر ایرانیان

آگهي دعوت بستانكاران با اخطارات لازمه اداره تصفيه امورورشكستگي تهران به قائم مقامي از شرکت ورشكسته تعاونی تولیدی پلی پروپلین نصر ایرانیان با شماره ثبت ۲۳۰۸۰۶ که حکم ورشکستگی آن به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۴۱۸۰۱۵۹۳ تاریخ ۹۳٫۱۱٫۱۳ صادره از شعبه ۱۲۱ دادگاه حقوقی تهران صادر گردیده و تاریخ توقف ورشکسته ۱۳۸۹٫۰۷٫۱۵ اعلام گردیده آگهی می دهد: اولین […]

آگهي دعوت بستانكاران با اخطارات لازمه

اداره تصفيه امورورشكستگي تهران به قائم مقامي از شرکت ورشكسته تعاونی تولیدی پلی پروپلین نصر ایرانیان با شماره ثبت ۲۳۰۸۰۶ که حکم ورشکستگی آن به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۴۱۸۰۱۵۹۳ تاریخ ۹۳٫۱۱٫۱۳ صادره از شعبه ۱۲۱ دادگاه حقوقی تهران صادر گردیده و تاریخ توقف ورشکسته ۱۳۸۹٫۰۷٫۱۵ اعلام گردیده آگهی می دهد:

اولین جلسه بستانکاران در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخه ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۱در اداره تصفیه امورورشکستگی تهران به نشانی خیابان سپهبد قرنی مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه هفتم تشکیل می گردد. کلیه بستانکاران و کسانیکه ادعائی دارند و همچنین اشخاصی که با ورشکسته موصوف مسئولیت تضامنی داشته یا ضامن آن هستند می تواند در موعد و محل مذکور حضور بهم رسانند.

ضمناً اخطار مي شود :

يكم) كليه بستانكاران و كساني كه هرگونه ادعائي از ورشكسته فوق دارند بايد اصل يا تصوير مصدق مدارك خود را ظرف دو ماه از تاريخ نشر اين آگهي به اداره تصفيه تسليم نمايند.

مدت ارسال مدارك براي بستانكاراني كه در كشورهاي بيگانه اقامت دارند سه ماه مي باشد.

دوم) كساني كه به ورشكسته نامبرده بدهي دارند بايد ظرف مدت مذكور خود را معرفي و بدهي خود را در وجه اداره تصفيه بپردازند.

طبق ماده ۲۴ قانون تصفيه امورورشكستگي ، بدهكاران متخلف از اين وظيفه به جريمه نقدي معادل بيست و پنج درصد (۲۵%) دين محكوم خواهند شد.

ضمناً دادگاهها مي توانند علاوه بر جريمه نقدي ، بدهكاران مذكور را به زندان تاديبي از سه تا شش ماه نيز محكوم نمايند.

سوم) كساني كه به هر عنوان اموال ورشكسته نامبرده را در اختيار دارند مكلفند در ظرف مدت دو ماه مذكور همان اموال را تحت اختيار اداره تصفيه بگذارند و گرنه هر حقي كه نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند.

کمانکش- مستشار قضایی اداره تصفیه امورورشکستگی تهران شعبه پنجم