۱۸۴۱آگهی – اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران- حراج

آگهی تجدید حراج اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی قانونی از شرکت ورشکسته پردیس متحد در نظر دارد نسبت به فروش اموال ورشکسته شامل: تعدادی دیوار مسطح بتنی متعلق به شرکت ورشکسته را از طریق حراج عمومی با شرایط زیر در تاریخ یکشنبه ۹۵٫۰۲٫۱۹ ساعت ۱۰ صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به […]

آگهی تجدید حراج

اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی قانونی از شرکت ورشکسته پردیس متحد در نظر دارد نسبت به فروش اموال ورشکسته شامل: تعدادی دیوار مسطح بتنی متعلق به شرکت ورشکسته را از طریق حراج عمومی با شرایط زیر در تاریخ یکشنبه ۹۵٫۰۲٫۱۹ ساعت ۱۰ صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به آدرس تهران خیابان سپهبد قرنی تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی طبقه ۷ اقدام نماید :

۱ فروش نقدی است . ۲- اموال مورد حراج به صورت یکجا به فروش می‌رسد.۳- پیشنهاد دهندگان باید  مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در جلسه حراج به حساب جاری شماره ۰۱۰۸۰۷۳۳۹۰۰۰۴ ورشکستگان اداره تصفیه نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد ۵۷۷ واریز و یا معادل رقم فوق چک بانکی اخذ و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند .۴- پیشنهاد دهندگان باید وجه اموال مورد حراج را نقداً فی المجلس پرداخت نماید. ۵- اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم مشروط فاقد سپرده و بر خلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.۶- چنانچه برنده حراج به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر ضبط مبلغ سپرده تودیعی نسبت به فروش مجدد اموال مورد حراج اقدام خواهد شد . ۷- هزینه‌های نقل و انتقال و آگهی به عهده برنده حراج می‌باشد .۸- داوطلبین جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از اموال مورد حراج می‌توانند به اداره تصفیه امورور شکستگی به نشانی تهران میدان فردوسی خیابان سپهبد قرنی مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه ۷ مراجعه نمایند.

       مدینه‌ای- مستشار قضائی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران شعبه سوم