۱۸۴۱ آگهی – اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران- کاسپین گستر آمل

آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات لازمه به عموم بستانكاران شرکت  ورشکسته  تولیدی صنعتی  کاسپین  گستر آمل  با شماره  ثبت ۳۱۱۸ که حکم ورشکستگی  آن به موجب دادنامه شماره  ۹۳۰۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۹۰۴ – ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷از شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادرگردیده وتاریخ توقف آن ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۹اعلام گردیده آگهی می دهد :  اولین جلسه بستانكاران در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه-۱۳۹۵٫۰۲٫۲۹ در  […]

آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات لازمه

به عموم بستانكاران شرکت  ورشکسته  تولیدی صنعتی  کاسپین  گستر آمل  با شماره  ثبت ۳۱۱۸ که حکم ورشکستگی  آن به موجب دادنامه شماره  ۹۳۰۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۹۰۴ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷از شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادرگردیده وتاریخ توقف آن ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۹اعلام گردیده آگهی می دهد : 

اولین جلسه بستانكاران در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه-۱۳۹۵٫۰۲٫۲۹ در  اداره تصفيه امورورشكستگي تهران به نشاني خيابان سپهبد قرني مجتمع قضائي شهيد بهشتي طبقه هفتم تشكيل مي گردد. كليه بستانكاران و كسانيكه ادعائي دارند و همچنين اشخاصي كه با شرکت ورشکسته موصوف مسئوليت تضامني داشته يا ضامن آن هستند مي توانند در موعد و محل مذكور حضور بهم رسانند.

ضمناً اخطار مي شود :

يكم) كليه بستانكاران و كساني كه هرگونه ادعائي از شرکت ورشکسته  فوق دارند بايد اصل يا تصوير مصدق مدارك خود را ظرف ۲ ماه  از تاريخ انتشار این آگهي به اداره تصفیه تسلیم نمایند.

مدت ارسال  مدارک برای بستانکارانی  که در کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه می باشد.

دوم) كساني كه به شرکت فوق الذکر بدهي دارند بايد ظرف مدت مذكور خود را معرفي و بدهي خود را در وجه اداره تصفيه بپردازند.

طبق ماده ۲۴ قانون تصفيه امورورشكستگي ، بدهكاران متخلف از اين وظيفه به جريمه نقدي معادل بيست و پنج درصد (۲۵%)دین محكوم خواهد شد.

ضمناً دادگاهها مي توانند علاوه بر جريمه نقدي ، بدهكاران مذكور را به حبس از سه تا شش ماه نيز محكوم نمايند.

سوم) كساني كه به هر عنوان اموال شرکت ورشکسته نامبرده را در اختيار دارند مكلفند در ظرف مدت ۲ ماه از انتشاراین آگهی اموال را تحت اختيار اداره تصفيه بگذارند و گرنه هر حقي كه نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند.   

کمانکش -مستشار قضایی اداره تصفیه امورورشکستگی تهران شعبه پنجم