۱۸۴۱ مزایده – اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران- قطعات فولادی ایران

آگهی مزایده اداره تصفيه امورورشكستگي تهران به قائم مقامي از سوی شرکت ورشکسته گروه قطعات فولادی ایران در نظر دارد نسبت به فروش اموال ورشکسته یاد شده شامل ماشین آلات تولیدی کف قفسه های فلزی مشبک که توسط کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریالارزیابی گردیده است از طریق مزایده در روز چهارشنبه۹۵٫۰۲٫۲۹ساعت ۱۰ صبح در […]

آگهی مزایده

اداره تصفيه امورورشكستگي تهران به قائم مقامي از سوی شرکت ورشکسته گروه قطعات فولادی ایران در نظر دارد نسبت به فروش اموال ورشکسته یاد شده شامل ماشین آلات تولیدی کف قفسه های فلزی مشبک که توسط کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریالارزیابی گردیده است از طریق مزایده در روز چهارشنبه۹۵٫۰۲٫۲۹ساعت ۱۰ صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگیتهران به نشانی تهران خیابان سپهبدقرنی مجتمعقضایی شهید بهشتی طبقه ۷ به فروش برساند.

الفمشخصات اموال:

اموال شامل دستگاه هایتجهیزات خط تولیدی کف قفسه های فلزی مشبک که جزئیات بیشتر در نظریه کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۷۸-۱۲-۹۴٫۱۲٫۰۸می باشد

ب :شرایط شرکت در مزایده :

۱ جلسه مزایده بصورت کتبی و نیز حضوری می باشد ۲- فروش نقدی است واموال مورد مزایده یکجا به فروش می رسد۳-کلیه هزینه های حمل و نقل و جابجایی به عهده برنده مزایده می باشد . ۴ – پيشنهاددهندگان بايد قبلاً۱۰% مبلغ مزایده به مبلغ ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالرا به عنوان سپرده نقدي شركت در مزايده به حساب شماره ۰۱۰۸۰۷۳۳۹۰۰۰۴ ورشكستگان اداره تصفيه تهران نزد بانك ملي ايران شعبه وزارت دادگستري كد ۵۷۷ واريز و يا معادل رقم فوق چک بانکی اخذ و قبض سپرده يا چك بانكي را ضميمه پيشنهاد خود نمایند ۵ – پيشنهادها بايد در پاكت لاك و مهرشده با ذكر جمله مربوط به مزايدهاموال شرکت قطعات فولادی ایران و مشخصات كامل و محل اقامت پيشنهاد دهنده در روي پاكت تا ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۹۵٫۰۲٫۲۹ به دبيرخانه اداره تصفيه امورورشكستگي تهران به نشاني تهران خيابان سپهبد قرني مجتمع قضائي شهيد بهشتي طبقه هفتم تسليم شود. ۶ اداره تصفيه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و به پيشنهادات مبهم مشروط فاقد سپرده و برخلاف شرايط اين آگهي ترتيب اثر داده نخواهد شد. ۷ پيشنهادها در ساعت ۱۰ صبح همان روز باز وقرائت خواهد شد و در همان جلسه مزايده حضوري نيز به عمل خواهد آمد و برنده مزايده كسي است كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد.

۸ برنده مزايده باید وجه اموال فوق الذکر را ظرف حداکثر ۴۸ ساعت از تاریخ مزایده به حساب اداره تصفیه واریزو نسبت به نقل و انتقال اموال مورد مزایده اقدام نماید ۹- چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد علاوه بر جبران خسارت وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شد. ۱۰-طالبین برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اداره تصفیه مراجعه نمایند.(ع/ ۱۱۰ )

  کرمانشاهی- رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران