۱۸۴۱ مزایده – اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران- منظومه شیمی

آگهی تجدید مزایده اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی از سوی شرکت ورشکسته منظومه شیمی در نظر دارد نسبت به فروش عرصه و اعیان کارخانه به نشانی بندرعباس، شهرک صنعتی بلوک شیمیایی، قطعه ۲۱-۱۳ را از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل در روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۷ ساعت ۱۰ صبح در محل اداره […]

آگهی تجدید مزایده

اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی از سوی شرکت ورشکسته منظومه شیمی در نظر دارد نسبت به فروش عرصه و اعیان کارخانه به نشانی بندرعباس، شهرک صنعتی بلوک شیمیایی، قطعه ۲۱-۱۳ را از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل در روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۷ ساعت ۱۰ صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع شهید بهشتی طبقه ۷ به فروش برساند.

مشخصات ملک مورد مزایده:

ملک مورد نظر با زمینی با مساحت ۴۰۱۵مترمربع اعیانی مشتمل بر ۹۴۷ مترمربع سوله اصلی و ۱۰۰ مترمربع قسمت شمالی سوله و۲۷۰ متر مربع ساختمان در دو طبقه و ۳۰ متر مربع نگهبانی که ارزش کل ملک برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ۳٫۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده.

شرایط فروش:

۱-فروش نقدی است و هزینه‌های مربوط به مورد معامله (به جز دیون مربوط به مورد مزایده که بعهده فروشنده است) بعهده خریدار است. ۲- کلیه هزینه‌های مربوط به مورد معامله (بجز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مربوط به مورد مزایده که بعهده فروشنده است) به عهده خریدار می‌باشد و همچنین مراجعه به ادارت ذیربط جهت اخذ مفاصا حسابهای لازم احتمالی جهت تسریع در انتقال به عهده خریدار است۳- پیشنهاددهندگان باید قبلاً ۵ % قیمت پایه مزایده را بعنوان سپرده نقدی شرکت در مزایده به حساب  شماره ۰۱۰۸۰۷۳۳۹۰۰۰۴ ورشکستگان اداره تصفیه تهران نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد واریز و یا معادل وجه فوق چک بانکی در وجه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران اخذ و قبض سپرده یاچک بانکی را ضمیمه پیشنهاد خود نماید.۴- پیشنهادها باید در پاکت لاک و مهر شده با ذکر جمله مربوط به مزایده ملک شرکت منظومه شیمی و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۷ به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع شهید بهشتی طبقه هفتم تسلیم شود.۵- اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم مشروط- فاقد سپرده و بر خلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.۶- پیشنهادها در ساعت ۱۰ صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده بلامانع است و عند الاقتضاء در همان جلسه مزایده حضوری نیز بعمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید۷- برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله را در وجه اداره تصفیه تهران پرداخت نماید.۸- چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد وجه سپرده جهت شرکت در جلسه مزایده به نفع ورشکسته و هیات بستانکاران وی ضبط خواهد شد.۹- بدیهی است چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد علاوه بر جبران خسارت وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شد.۱۰- متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به اداره تصفیه مراجعه نمایند.

کرمانشاهی- مستشار قضایی و رییس اداره تصفیه و امور ورشکستگی تهران