۱۸۴۲ مزایده – شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی- کنتور و لوله جدار

آگهی مزایده عمومی شماره ۱ شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد:کالاهای مستعمل و اسقاط و کنتور و لوله جدار بشرح اسناد پیوست خود را از طریق مزایده عمومی حضوری بفروش می‌رساند با: ۱- قیمت پایه : ۱٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (به حروف: یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال)  ۲-محل بازدید: انبار مرکزی شرکت آب […]

آگهی مزایده عمومی

شماره ۱

شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد:کالاهای مستعمل و اسقاط و کنتور و لوله جدار بشرح اسناد پیوست خود را از طریق مزایده عمومی حضوری بفروش می‌رساند با:

۱- قیمت پایه : ۱٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (به حروف: یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال) 

۲-محل بازدید: انبار مرکزی شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی(ساعات اداری ۸ صبح لغایت۱۳ عصر به جز ایام تعطیل از تاریخ۹۵٫۰۱٫۲۸لغایت ۹۵٫۰۲٫۰۱)خواهد بود.

۳-   فقط ضمانتنامه  بانکی  معادل ۱۰% مبلغ پیشنهادی و یا واریز به حساب ۴۷۲۰۹۸۳۳۰بانک تجارت در وجه شرکت آب و فاضلاب استان

۴-مدارک شناسایی می‌بایست حتما در روز برگزاری مزایده به همراه فیش واریزی و یا ضمانتنامه بانکی توسط پیشنهاد دهندگان ارائه شود.

P کلیه هزینه‌های جابجائی و حمل کالاها و ارزش افزوده و درج آگهی، بعهده برنده مزایده خواهد بود.

P هزینه اعلامی از سوی برنده مزایده می‌بایست بصورت نقد در وجه شرکت آب وفاضلاب با ارائه رسید بانکی در یک مرحله و بصورت یکجا برای کلیه کالاها ظرف یک هفته صورت پذیرد.

P شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

P تاریخ برگزاری حضوری روز چهارشنبه مورخ۰۸/۰۲/۹۵در محل انبار شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی ساعت ۱۰صبح خواهد بود.

ضمناً صورت ریز اقلام از طریق وب سایت شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات قابل دریافت است.       

www.abfa-khj.ir                  http://iets.mporg.ir   

دفتر قراردادها شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی