۱۸۴۳ مناقصه – سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان- جداسازی پسماند

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان در نظر دارد ((حق جداسازی پسماندهای عادی و استفاده از محل فروش محصولات حاصل از تفکیک در موقعیت دفن پسماند شهرستان زاهدان در قبال دفن زباله و تسطیح و کنترل محل تخلیه پسماندهای مزبور)) را به مدت سه سال شمسی از طریق مناقصه عمومی به […]

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان در نظر دارد ((حق جداسازی پسماندهای عادی و استفاده از محل فروش محصولات حاصل از تفکیک در موقعیت دفن پسماند شهرستان زاهدان در قبال دفن زباله و تسطیح و کنترل محل تخلیه پسماندهای مزبور)) را به مدت سه سال شمسی از طریق مناقصه عمومی به شخصیت حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان برابر شرایط ذیل دعوت بعمل می‌آید.

ارایه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۱۳۳٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال (به حروف صد و سی و سه میلیون و هفتصد هزار ریال) بصورت ضمانت‌نامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره ۰۲۱۶۸۳۸۸۶۰۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه بلوچ واقع در خیابان امیرالمومنین (ع) بنام سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان

نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: زاهدان- تقاطع خیابان امیرالمومنین (ع) و خ سعدی، پارکینگ طبقاتی سعدی، طبقه دوم، سازمان مدیریت پسماند، تلفن:۶- ۳۳۲۱۲۳۸۵ و ۳۳۲۱۲۰۰۰- ۰۵۴

مهلت مراجعه جهت خرید و دریافت اسناد در ساعات اداری از روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۲۸ لغایت روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۰۵ (با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب درآمدی شماره ۰۱۰۸۸۶۵۶۱۸۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه بلوچ بنام سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان)

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت ۱۴:۱۵ روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۸

تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادی ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۹ در محل دفتر سازمان مدیریت پسماند

سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مناقصه عمومی در اسناد مناقصه مندرج است.

رویت سایر اطلاعات و جزییات در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری زاهدان به آدرس: www.Portalzahedan.ir

 روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان