۱۸۴۳ مناقصه – شركت مخابرات استان سيستان و بلوچستان- تلفن همگانی

آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره ۰۱/۹۵   یک مرحله‌ای – نوبت اول مناقصه‌گزار: شركت مخابرات استان سيستان و بلوچستان موضوع مناقصه: شركت مخابرات استان سيستان و بلوچستان در نظر دارد: نگهداری ۳۳۶۱ دستگاه از تلفن‌های همگانی معمولی و GSM جاده‌ای و روستایی در سطح استان را از طریق تشریفات مناقصه بصورت سهیم در درآمد (۲۰ […]

آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره ۰۱/۹۵  

یک مرحله‌ای – نوبت اول

مناقصه‌گزار: شركت مخابرات استان سيستان و بلوچستان

موضوع مناقصه: شركت مخابرات استان سيستان و بلوچستان در نظر دارد:

نگهداری ۳۳۶۱ دستگاه از تلفن‌های همگانی معمولی و GSM جاده‌ای و روستایی در سطح استان را از طریق تشریفات مناقصه بصورت سهیم در درآمد (۲۰ %) به شرکتهای واجد شرایط و دارای کد صلاحیت و کد اقتصادی واگذار نماید.

مبلغ برآورد: درآمد تلفن‌های مذکور برای یکسال معادل ۲۵٫۹۷۴٫۱۴۷٫۰۰۰ ریال

مهلت فروش اسناد: از تاريخ انتشار نوبت اول آگهي لغايت ۹۵٫۰۲٫۰۸

محل فروش اسناد: زاهدان خيابان دانشگاه، ميدان پاسداران، شركت مخابرات استان سيستان و بلوچستان، اداره تداركات و خدمات، فاكس۳۱۱۱۸۷۳۱- ۰۵۴تلفن ۳۱۱۱۸۰۸۸- ۰۵۴ تلفن واحد متقاضي ۳۱۱۱۸۳۲۸- ۰۵۴

تاريخ تحويل پاكتها تا ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه تاریخ ۹۵٫۰۲٫۲۱

محل تحويل مناقصه:‌ آدرس فوق،‌ دبيرخانه اطاق ۲۰۲- به صورت پاكت لاك و مهر شده

تاريخ گشايش پاكتها ساعت ۱۳ روز چهار‌شنبه تاریخ ۹۵٫۰۲٫۲۲

مدت قرارداد یکسال پس از عقد قرارداد

طريقه تهيه اسناد مناقصه:‌

واريز مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ريال به حساب جاري ۰۱۰۶۰۰۵۱۰۰۰۰۸ بانك ملي برای هر شهرستان و ارائه فيش آن در ساعت اداري

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي يا واريز نقدي به حساب ۳۲/۱۶۸۵۸۵۸۵ با كد شناسه ۲۳۳۶۰۸۰۱۶۶۱۰۲ نزد بانك ملت به مبلغ ۲۰۷٫۷۹۳٫۰۰۰ ریال، سایر اطلاعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است. ضمناً هزينه نشر آگهي به عهده مخابرات مي‌باشد.

 پايگاه اينترنتي مخابرات استان:‌ WWW.TCSB.CO.IR

پايگاه ملي اطلاع رساني كشور: http://iets.mporg.IR