۱۸۴۴ مناقصه – شرکت مخابرات استان ایلام- خرید دکل

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱/۹۵ مناقصه‌گذار: شرکت مخابرات استان ایلام موضوع مناقصه: ۱- خرید دکل (SF) NB-36M نبشی (۳Leg) با کلیه متعلقات و ملزومات و اتصالات مورد نیاز به شرح جدول شماره یک به صورت کامل و مطابق استانداردهای MCI و مشخصات فنی پیوست (۱۷ برگ) به تعداد ۶ دستگاه ۲- خرید دکل […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱/۹۵

مناقصه‌گذار: شرکت مخابرات استان ایلام

موضوع مناقصه: ۱- خرید دکل (SF) NB-36M نبشی (۳Leg) با کلیه متعلقات و ملزومات و اتصالات مورد نیاز به شرح جدول شماره یک به صورت کامل و مطابق استانداردهای MCI و مشخصات فنی پیوست (۱۷ برگ) به تعداد ۶ دستگاه ۲- خرید دکل (SA) NB-54M نبشی (۳Leg) با کلیه متعلقات و ملزومات و اتصالات مورد نیاز به شرح جدول شماره یک به صورت کامل و مطابق استانداردهای MCI و مشخصات فنی پیوست (۱۷ برگ) به تعداد ۴ دستگاه به ازای هر دکل شابلون و انکربولت جداگانه و هزینه بارگیری، حمل و تخلیه تجهیزات به استان (انبار استان) به عهده برنده مناقصه است و هرگونه تسویه حساب مالی و پرداخت صورت وضعیت منوط به تحویل کامل دکل و تایید ناظرین استان و MCI می‌باشد.   

مبلغ برآورد اولیه:۳٫۶۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سه میلیارد و ششصد و بیست میلیون ریال

تاریخ خرید اسناد مناقصه: ۹۵٫۰۱٫۳۰ لغایت ۹۵٫۰۲٫۱۱

آخرین مهلت تحویل اسناد:‌ ساعت ۱۵ روز ‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۸

تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۲

بهای اوراق مناقصه:  ۳۰۰٫۰۰۰ ریال واریز به حساب سیبا شماره ۰۱۰۶۰۷۰۰۳۱۰۰۷ بانک ملی

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:‌ ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال یکصد و چهل میلیون ریال

محل تحویل پاکات مناقصه: ایلام- خ آیت ا… حیدری، ساختمان مرکزی مخابرات، اداره بازرسی مخابرات ایلام

محل خرید اسناد: ایلام- خ آیت ا… حیدری، ساختمان مرکزی مخابرات، طبقه دوم، اتاق ۲۱۸، واحد قراردادها

تضمین حسن انجام کار ده درصد قیمت پیشنهادی می‌باشد.

پروژه پیش پرداخت ندارد.

مدت قرارداد:‌ ۳۵ روز

مدت زمان اعتبار پیشنهاد قیمت ۳ ماه می‌باشد.   

مدیرپروژه: ارتباطات سیار تلفن: ۳۳۳۸۱۵۰۶

 به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء و مشروط و مخدوش و سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادیی که پس از انقضاء مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

کلیه اوراق قرارداد پس از مهر و امضاء و تهیه ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه در پاکت الف و کلیه سوابق کاری و گواهی حسن انجام کار و مشخصات فنی کالا و خدمات در پاکت ب و برگ پیشنهاد قیمت در پاکت ج و هر سه پاکت در پاکت اصلی لاک و مهر تحویل اداره بازرسی شرکت مخابرات نمایید.

شرکت مخابرات در رد یا قبول یک یا کلیه، پیشنهاد واصله مختار است.

برنده مناقصه مکلف به تحویل فوری اقلام موضوع مناقصه بوده و شرکت مخابرات متعهد به پرداخت فوری وجه معامله پس از تحویل اقلام و اخذ تاییدیه حوزه متقاضی می‌باشد.

هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

فاکس: ۳۳۸۱۴۵۶- ۰۸۴۳      تلفن تماس: ۳۳۳۸۱۴۵۶

ضمناً اسناد مناقصه در سایت‌های ذیل قابل دریافت می‌باشد.

آدرس اینترنتی: www.irantelecom.ir              www.ilam-telecom.ir           www.iets-mporg.ir 

شرکت سهامی مخابرات استان ایلام