۱۸۴۴ مناقصه – هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران “هما”- خدمات

آگهي مناقصه عمومي شماره ۱۰۲۷۲۷/پ ر پ هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران “هما“ ۱-     موضوع مناقصه و محل اجراي پروژه: انجام کلیه خدمات مربوط به چربي گيري سپتيك تانكهاي ادارات مركزي “هما“ (بشرح ليست مندرج در اسناد مناقصه) با شرايط تبيين شده در قرارداد. ۲-     مدت قرارداد: سه سال شمسی  با شرایط مندرج در متن نمونه […]

آگهي مناقصه عمومي شماره ۱۰۲۷۲۷/پ ر پ

هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران هما

۱-     موضوع مناقصه و محل اجراي پروژه: انجام کلیه خدمات مربوط به چربي گيري سپتيك تانكهاي ادارات مركزي هما (بشرح ليست مندرج در اسناد مناقصه) با شرايط تبيين شده در قرارداد.

۲-     مدت قرارداد: سه سال شمسی  با شرایط مندرج در متن نمونه قرارداد.

۳-     محل خرید و ارائه پیشنهادات: تهران فرودگاه مهرآباد ادارات مرکزی هما ساختمان پشتیبانی   واحد امور پیمان و رسیدگی پشتیانی اطاق ۳۰۱ تلفنهای تماس:  ۴۶۶۲۴۱۴۵  –  ۴۶۶۲۴۴۳۰

۴-     نحوه دریافت اسناد مناقصه: داوطلبان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به هر یک از طرق ذیل اقدام نمایند.

الف از تاریخ ۹۵٫۰۱٫۲۸ لغایت ساعت ۱۵ مورخ ۹۵٫۰۲٫۰۸ طی ساعات اداری (ساعت ۸ صبح الی ۱۵ بعد از ظهر) با در دست داشتن معرفی‌نامه، اصل فیش واریزی بانکی به مبلغ ۰۰۰ر۱۰۰ریال به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۷۰۵۹۸۹۰۰۶ بانك ملی ایران به نام شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. (پنج شنبه‌ها تعطیل می‌باشد)

ب از طریق شبکه اطلاع رسانی اینترنتی htt://iets.mporg.ir

۵-     مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۹

۶-      تاریخ و محل گشایش پاکات: ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۰ در اطاق جلسات ساختمان پشتیبانی

۷-     ميزان سپرده شركت در مناقصه: سپرده شركت در مناقصه برابر ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ريال 

۸-     ميزان تضمين حسن انجام كار۱۰% مبلغ پيشنهاد قرارداد

توضیحات :

 رعايت كليه مشخصات فني و خصوصي مندرج در اسناد مناقصه الزامي است.

 زینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.