۱۸۴۴ مناقصه – سازمان آرامستان شهرداری یزد- تامین نیروی انسانی

  آگهی مناقصه عمومی نوبت اول مناقصه‌گزار: سازمان آرامستان شهرداری یزد موضوع مناقصه: تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان آرامستان شهرداری یزد تا سقف ۳۳ نفر مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به میزان ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (معادل ۵% مبلغ برآورد اولیه ۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال) می‌باشد که می‌تواند بصورت واریز بحساب ۰۱۰۷۶۱۹۰۰۵۰۰۳ بانک […]

  آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

مناقصه‌گزار: سازمان آرامستان شهرداری یزد

موضوع مناقصه: تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان آرامستان شهرداری یزد تا سقف ۳۳ نفر

مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به میزان ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (معادل ۵% مبلغ برآورد اولیه ۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال) می‌باشد که می‌تواند بصورت واریز بحساب ۰۱۰۷۶۱۹۰۰۵۰۰۳ بانک ملی شعبه سیدالشهداء یزد و یا بصورت ضمانت‌نامه بانکی در وجه حساب مذکور و یا اوراق مشارکت بی‌نام باشد. در ضمن به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدت قرارداد: یکسال

محل انجام کار: سازمان آرامستان شهرداری یزد

محل دریافت اسناد: یزد- انتهای خیابان امام خمینی، ساختمان اداری، سازمان آرامستان شهرداری یزد(خلدبرین)

قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره ۲۰۲۲۰۷۰۸۸۹ نزد بانک تجارت سیدالشهداء یزد و مهلت فروش اسناد از تاریخ۹۵٫۰۱٫۲۹ لغایت ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه ۹۵٫۰۲٫۱۸ می‌باشد.

زمان و محل تحویل پیشنهادات: متقاضیان می‌توانند تا ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه ۹۵٫۰۲٫۱۹ پاکتهای پیشنهادی خود را دبیرخانه سازمان آرامستان شهرداری یزد تحویل دهند.

زمان بازگشایی پاکتها: کلیه پاکتها در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۰، در دفتر قائم مقام شهردار در شهرداری یزد مفتوح می‌گردد.

متقاضیان می‌بایست گواهینامه صلاحیت دار و تاییدیه معتبر از اداره کار و امور اجتماعی ارائه نماید.

سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. شماره تماس ۳- ۳۶۲۵۸۰۰۲- ۰۳۵

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده‌های آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد. ‌