قادرى كنترل تورم، تنها با كار تعزيراتى ميسر نيست 

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تأكيد بر اهميت استفاده از فضاى پسابرجام گفت: واردات كالاهــاى خارجى مــا را ناچار به افزايــش صادرات نفت خام مى كند تنها تقويت توليد داخل اســت كه مى تواند هم مشكل اشــتغال و هم تورم را رفع كند. جعفر قادرى، نماينده مردم شيراز در مجلس شوراى اسلامى در […]

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تأكيد بر اهميت استفاده از فضاى پسابرجام گفت: واردات كالاهــاى خارجى مــا را ناچار به افزايــش صادرات نفت خام مى كند تنها تقويت توليد داخل اســت كه مى تواند هم مشكل اشــتغال و هم تورم را رفع كند. جعفر قادرى، نماينده مردم شيراز در مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با فارس، با اشاره به اجراى برجام و برداشته شدن تحريم ها عليه ايران گفت: بايد بستر ايجاد شــده در جهت كمك به توليــد داخلى به كار گرفته شود، اگر اين بستر در جهت واردات كالاهاى خارجى به كار گرفته شــود، توليد داخل با مشــكل جدى مواجــه خواهد شــد. وى ادامــه داد: واردات كالاهاى خارجى نه تنها وابستگى ما را به خارج قطع نمى كند بلكه روز به روز اين وضعيت تشديد مى شود و نيــاز ما به صادرات نفت خام به شــكل وســيع تر و گسترده ترى افزايش پيدا مى كند. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأكيد بر اهميت اســتفاده از فضاى پسابرجام از ســوى دولت، اظهار داشــت: اين منابع در چه عرصه هايــى به كار گرفته شود بسيار مهم است و بايد مســؤولان دقت لازم را در اين زمينه داشــته باشند. قادرى در پايان با تأكيد بر مهار تورم، خاطرنشان كرد: كنترل تورم، تنها با كار تعزيراتى ميسر نيست و تقويت توليد است و تقويت توليد و تنوع در بحث توليد اســت كه مى تواند مهار تورم را به دنبال داشــته باشد و رفع مشكل توليد هم مى تواند به بحث اشــتغال كمك كنــد و هم كنترل تورم را در پى داشته باشد.