جراره چرا دارايى هاى آزاد شده صرف اشتغال نشود؟

  عضو كميســيون صنايع مجلس گفــت: انتظار ما اين اســت كه دولت تدبيرى بينديشــد و فضايى ايجاد كند كــه بنگاه هاى اقتصــادى در مدت كوتاه فعال شــوند و شــاهد رونــق در عرصــه اقتصادى و بخش اشتغال باشيم. ابوالقاسم جراره، نماينده مردم بندرعباس در مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با فارس، با اشاره به اجرايى […]

 

عضو كميســيون صنايع مجلس گفــت: انتظار ما اين اســت كه دولت تدبيرى بينديشــد و فضايى ايجاد كند كــه بنگاه هاى اقتصــادى در مدت كوتاه فعال شــوند و شــاهد رونــق در عرصــه اقتصادى و بخش اشتغال باشيم. ابوالقاسم جراره، نماينده مردم بندرعباس در مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با فارس، با اشاره به اجرايى شدن برجام و برداشته شدن تحريم ها گفت: تنها چيزى كه امروز ما شاهد هستيم اميدوارى در ميان مردم نسبت به فضاى جديد است اما در عرصــه اقتصادى اتفاقى رخ نداده اســت. وى افزود: انتظار ما اين است كه دولت تدبيرى بينديشد و فضايى را ايجاد كند كه بنگاه هاى اقتصادى در زمان كوتاه فعال شوند و ما شاهد رونق در عرصه اقتصادى و بخش اشــتغال باشــيم. عضو كميســيون صنايع اظهار داشــت: اگر دارايى هاى آزاد شــده در توليد و مسايل زيربنايى و شــركت هايى كه با حمايت هاى مالى اندك مى توانند كار خود را از سر بگيرند هزينه ً در عرصه اقتصادى كشــور مؤثر خواهد شــود قطعا بود. جراره خاطرنشــان كرد: اميدواريم دارايى هايى كه به كشور وارد مى شــوند صرف كالاهاى لوكس و مصرفى و غيرقابل برگشت نشــوند و در حوزه توليد ســرمايه گذارى شــود كه تأثير آن را نيز در زندگى مردم بتوان مشــاهده كرد. وى در پايــان گفت: اگر دارايى هــاى آزاد شــده در جهت حمايــت از توليد داخل هزينه شود ما شاهد رونق توليد و خروج كشور از ركود اقتصادى خواهيم بود امــا اگر اين دارايى ها صرف دارايى هاى لوكس و مصرفى شــود تأثيرى بر وضعيت كشور نخواهد داشت.