معاون وزير راه و شهرسازى خبر داد ضرورت پرهيز از تمركزگرايى در يك ايستگاه 

  پيــروز حناچى بــا تأكيــد بر ضــرورت پرهيز از تمركزگرايــى در يــك ايســتگاه راه آهن گفت: شــوراى عالى معمارى شهرســازى آمادگى دارد ســاخت ايســتگاه جديــد راه آهــن در تهــران را بررسى كند. به گزارش فارس، معاون معمارى و شهرسازى وزير راه و شهرســازى در پاســخ به سؤالى مبنى بر ســاخت ايســتگاه جديد راه آهن در […]

 

پيــروز حناچى بــا تأكيــد بر ضــرورت پرهيز از تمركزگرايــى در يــك ايســتگاه راه آهن گفت: شــوراى عالى معمارى شهرســازى آمادگى دارد ســاخت ايســتگاه جديــد راه آهــن در تهــران را بررسى كند. به گزارش فارس، معاون معمارى و شهرسازى وزير راه و شهرســازى در پاســخ به سؤالى مبنى بر ســاخت ايســتگاه جديد راه آهن در تهران گفت: ً هــر ايســتگاهى بخواهد در تهران ســاخته قطعا شــود بايد در شــوراى عالى معمارى و شهرسازى و كميســيون هاى عالــى طــرح تفصيلــى يعنى كميسيون ماده ۵ درباره آن تصميم گيرى شود. معاون وزير راه و شهرسازى با تأكيد بر پرهيز از تمركزگرايى ريلى در تهران افزود: ايجاد ايســتگاه جديد با اين هدف مورد تأييد است و شوراى عالى معمارى و شهرسازى اين آمادگى را دارد با توجه به اسناد بالادستى ســاخت ايستگاه هاى چندوجهى (TOD) و ايستگاه هاى جديد را در تهران و ساير شــهر ها مورد بررســى قرار دهد. براى حل معضل ترافيكى و آلودگى هــوا هيچ راهى جز برنامه ريزى براى يك نظام يكپارچــه حمل و نقل وجود ندارد، گفت: بايد ابتدا براى فراهم شــدن زيرساخت هاى حمل و نقلى شــهرهاى اقمارى با شهرهاى مادر و سپس زيرساخت هاى ارتباطى شهرهاى اقمارى با يكديگر برنامه داشــت و اين تجربه اى است كه در همه جاى دنيا اجرايى شــده اســت. وى ادامه داد: اين مدل حمل و نقلى با خرد ترين وســايل حمل و نقل عمومى مثل تاكســى، اتوبوس و تراموا آغاز و با مترو توسعه مى يابد و اين نگاه يكپارچه مى تواند در مناطقــى كه امكان توســعه جمعيــت را دارند برقرار شــود. معاون معمارى و شهرسازى وزير راه و شهرسازى با بيان اين كه ۱۰ كلان شهر در كشور وجود دارد كه هــر كدام بيش از يــك ميليون نفر جمعيت دارند افزود: براى اتصال شهرهاى اقمارى به شــهرهاى مادر، برنامه هايــى داريم كه در حال حاضر براى شــهرهاى هشــتگرد، پرنــد و گلبهار برنامه ريزى شده است. وى افزود: مترو حوزه نفوذ كم ترى دارد و فقط در شــهر ها قابل استفاده است، پــس از آن راه آهن بين شــهرى، شــهر ها را به هم متصل مى كند، ســپس راه آهن ملــى نقش آفرين است و اســتان ها و شــهرهاى بزرگ را به يكديگر متصل مى كند.