۱۸۴۵ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي- احداث شبکه فیبرنوری

آگهي تجديد مناقصات عمومي دو مرحله‌ای  شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي در نظر دارد از طريق برگزاري تجديد مناقصات عمومي دو مرحله‌ای نسبت  به واگذاری عمليات احداث شبکه فيبرنوری و خريد تجهيزات خط گرم به شرح زير اقدام نمايد.  رديف موضوع مناقصه شماره مناقصه سپرده شركت در مناقصه (ريال) ۱ تجديد مناقصه احداث شبکه […]

آگهي تجديد مناقصات عمومي دو مرحله‌ای 

شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي در نظر دارد از طريق برگزاري تجديد مناقصات عمومي دو مرحله‌ای نسبت  به واگذاری عمليات احداث شبکه فيبرنوری و خريد تجهيزات خط گرم به شرح زير اقدام نمايد. 

رديف

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

سپرده شركت در مناقصه (ريال)

۱

تجديد مناقصه احداث شبکه فيبرنوری تمام عايق ADSS به روی پايه‌های شبکه ۲۰ کيلو ولت و فشار ضعيف شهرستان‌های اهر، ميانه، بناب، مراغه و صوفيان

۳۳۳۱/۱۳۰۷

۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲

تجديد مناقصه خريد تجهيزات خط گرم

۳۳۳۱/۱۴۷۳

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

در صورت تمايل به شركت در مناقصه رعايت نكات ذيل الزامي است.

۱- زمان و محل و نحوه دريافت اسناد: از تاريخ ۹۵٫۰۱٫۲۸ لغايت ۹۵٫۰۲٫۰۱ با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ريال (سيصد هزار ريال) به حساب جاري سپهر شماره ۰۱۰۱۸۰۵۹۶۳۰۰۴ اين شركت نزد بانك صادرات شعبه ميدان شهرداري تبريز، به آدرس‌هاي زير مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام  نمايند.

“پايگاه اينترنتي شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي مناقصات(دريافت اسناد)          www.ezepdico.ir

“پايگاه اطلاع رساني معاملات شركت توانير به آدرس-(ملاحظه آگهي)                          www.tavanir.org.ir

 ۲- آخرين مهلت و محل تحويل و بازگشايي پاکات: حداكثر تا ساعت ۱۳:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۴ به دبيرخانه مركزي شركت تحويل فرمايند. پيشنهادات واصله بترتيب در ساعات ۱۴:۳۰ ، ۱۵:۳۰ همان روز با حضور اعضاي كميسيون در دفتر امور تداركات شركت افتتاح خواهد شد.

۳- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

۴- پيشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده تضمين‌های معتبر از جمله واريز نقدی، ضمانتنامه بانکی و يا چک بانکی تضميني در وجه شرکت توزيع برق آذربايجان شرقی اقدام و در پاکت الف ارائه نمايد. توضيح اينكه به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش و سپرده‌های کمتر از ميزان مقرر و چک شخصی و فاقد امضاء، مخدوش مشروط پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در بند ۲ آگهي مناقصه واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۵- هزينه چاپ آگهي در روزنامه به عهده برندگان مناقصه مي‌باشد.

شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي