۱۸۴۵ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان يزد – انتقال فاضلاب

آگهی تمديد مهلت شرکت در مناقصه پيرو مناقصه عمومی شماره ۶۴/۲۲/۹۵/ص مورخ ۹۵٫۰۱٫۱۰ موضوع عملیات راهبری، تعمیر و نگهداری، رفع حوادث و اتفاقات انشعابات یا شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب در سطح منطقه یک و دو شهر یزد، آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت ۱۴:۱۵ روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۰۶ تمدید می‌گردد. بدیهی است سایر شرایط و […]

آگهی تمديد مهلت شرکت در مناقصه

پيرو مناقصه عمومی شماره ۶۴/۲۲/۹۵/ص مورخ ۹۵٫۰۱٫۱۰ موضوع عملیات راهبری، تعمیر و نگهداری، رفع حوادث و اتفاقات انشعابات یا شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب در سطح منطقه یک و دو شهر یزد، آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت ۱۴:۱۵ روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۰۶ تمدید می‌گردد. بدیهی است سایر شرایط و مفاد مناقصه به قوت خود باقی خواهد بود.

شركت آب و فاضلاب استان يزد سهامي خاص