مديركل راه و شهرسازى استان تهران پرونده مسكن ويژه تهران تا پايان سال بسته مى شود 

  فريبرز واحــدى گفــت: پرونده ۲هــزار واحد مســكن ويژه در دهه فجر بســته مى شود و حدود ۲۰۰ واحــد باقى مانــده هم تا پايان ســال تحويل خواهد شــد. به گــزارش فــارس، مديــركل راه و شهرســازى اســتان تهران گفت: همــه تعهدات اســتان تهران در حوزه مسكن مهر شهرهاى بالاى ً انجام شــده اســت و حدود ۱۰۰ […]

 

فريبرز واحــدى گفــت: پرونده ۲هــزار واحد مســكن ويژه در دهه فجر بســته مى شود و حدود ۲۰۰ واحــد باقى مانــده هم تا پايان ســال تحويل خواهد شــد. به گــزارش فــارس، مديــركل راه و شهرســازى اســتان تهران گفت: همــه تعهدات اســتان تهران در حوزه مسكن مهر شهرهاى بالاى ً انجام شــده اســت و حدود ۱۰۰ هــزار نفر تقريبا ۵ درصــد پروژه ها در ايــن باره باقى مانده اســت. واحدى ادامــه داد: پرونده دو هزار واحد مســكن ويژه تهران در دهه فجر امســال بســته مى شود و فقط كم تر از ۲۰۰ واحد باقــى مى ماند كه تا پايان ســال تحويل خواهد شد و اين واحدهاى مربوط به افرادى است كه يا اقساط خود را به موقع پرداخت نكرده اند و يا اين كه در روزهاى پايانى براى ثبت نام مسكن ويژه اقدام كرده اند. مديركل راه و شهرسازى استان تهران بيان كرد: در پرديس نيز تعداد زيــادى از واحد ها در دهه فجر با تأمين خدمات زيرســاختى تحويل مى شود؛ ۱۰ هزار واحد مسكن مهر در پرديس آماده تحويل است كه بايد خدمات زيرســاختى آن آماده شود. واحدى بيان كرد: همچنين ۱۰هزار واحد مســكن مهر نيز در پرند آماده تحويل اســت كه بايد زيرساخت هاى آن به زودى تكميل شود. وى درباره سكونتگاه هاى غيررسمى گفت: در اين باره ستاد بازآفرينى شهرى ايجاد شد؛ طرح ساماندهى براى اين موضوع در حال تهيه اســت و حتى جلسه چاردانگه را برگزار كرديم تا نواقص رفع شود. مديركل راه و شهرسازى استان تهــران اضافه كــرد: همچنين براى تهــران كميته زيرساخت و حقوقى را فعال كرديم تا هماهنگى بين بخشى با مسؤوليت شهردارى تهران انجام شود و در قالب ســند ملى پيش برود. واحدى افزود: به دنبال تعريف پروژه هاى محرك در بافت هاى فرســوده و ناپايدار هستيم كه در اين باره مى توان به پروژه محله سيروس تهران اشاره كرد.