۱۸۴۵ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- FIN TUBE

آگهي مناقصه عمومي با اخذ سپرده RHP-9524405001-T17درخواست شماره:   نوبت اول  موضوع آگهي: ساخت TUBE  FIN براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد. روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي

با اخذ سپرده

RHP-9524405001-T17درخواست شماره:  

نوبت اول 

موضوع آگهي:

ساخت TUBE  FIN

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت

www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس