كاهش سطح ركورد صنعت

  نماگرهــاى اقتصادى ۳ ماهه دوم ســال جارى از ســوى بانك مركزى منتشر شــد اما اين بار هم عدد رشــد اقتصادى در آن درج نشــد. به گزارش فارس، نماگر هاى اقتصادى ۳ ماهه دوم امســال از ســوى بانك مركزى منتشر شــد. طبق اين نماگر رشــد بخش نفت در توليد و صــادرات در ۳ ماهه دوم […]

 

نماگرهــاى اقتصادى ۳ ماهه دوم ســال جارى از ســوى بانك مركزى منتشر شــد اما اين بار هم عدد رشــد اقتصادى در آن درج نشــد. به گزارش فارس، نماگر هاى اقتصادى ۳ ماهه دوم امســال از ســوى بانك مركزى منتشر شــد. طبق اين نماگر رشــد بخش نفت در توليد و صــادرات در ۳ ماهه دوم ســال مثبت شده اســت. در ۳ ماهه اول سال، ميزان توليد نفت ۲,۶+ و ميزان صادرات ۰,۴- بود كه در ۳ ماهه دوم امســال اين رقم در توليد نفت به ۲,۲+ و در صادرات به ۷,۹+ رســيد. شاخص توليد كارگاه هاى بــزرگ صنعتى يكى از متغيرهاى مهم براى تشــخيص ســطح ركود و رونق است كه اين رقــم از عدد ۴,۱- در ۳ ماهه اول ســال به ۰,۶- در ۳ ماهه دوم امســال رســيده اســت كه اين نشانه خوبى براى تأييد كاهش شــدت ركود است. تعداد پروانه هاى ساختمانى صادر شــده در كل مناطق شــهرى در ۳ ماهه اول امســال ۱۷,۸- بود و در ۳ ماهه دوم امسال اين رقم به ۱۱,۲- رسيد كه نشان از كاهش افت تقاضاى پروانه هاى ساختمانى دارد.