۱۸۴۵مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خرید سه قلم گاورنر

آگهي مناقصه عمومي با اخذ سپرده- نوبت دوم                                                                                         RHS-9445852-T05 درخواست شماره:  موضوع آگهي: […]

آگهي مناقصه عمومي

با اخذ سپرده- نوبت دوم

                                                                                        RHS-9445852-T05 درخواست شماره: 

موضوع آگهي:

خرید سه قلم گاورنر

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت

www.BAORCO.IR 

 مراجعه نماييد

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس